AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

Jarosław Schabieński

 

Kwestia przeznaczenia budynku KW PZPR w Suwałkach

w świetle dokumentów z archiwum Krzysztofa Zadrąga

  

cz.1 z 2

  

  

  

W roku 2011 minęło trzydzieści lat od zakończenia negocjacji między przedstawicielami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” dotyczących przeznaczenia budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Suwałkach. Działacze „Solidarności” stali na stanowisku, że należy przeznaczyć go na cele społeczne. Starania o to rozpoczęli pod koniec 1980 roku, kiedy nowo powstały związek zawodowy zaczął powoli krzepnąć. Podobne postulaty pojawiły się także w innych miastach województwa suwalskiego, jednak przeznaczenie budynku wojewódzkiej struktury PZPR miało największe znaczenie. Z jednej strony zogniskowało potężne działania społeczne, a z drugiej – silny opór partyjnej i administracyjnej nomenklatury. Dramatyczne wydarzenia związane z przejęciem gmachu przez PZPR, zbieranie podpisów popierających zagospodarowanie budynku przez służbę zdrowia i oświatę, gotowość strajkowa „Solidarności” przerwana przez kryzys bydgoski, czy transmitowane na zewnątrz negocjacje, w skali województwa były niewątpliwie wydarzeniami wielkiej wagi. Entuzjazm działaczy związkowych zderzył się z potężnym oporem aparatu, a zakończenie sporu było gorzką lekcją dla strony związkowej. Wydarzenia te unaoczniły też siłę partii dysponującej machiną administracyjną i aparatem przemocy, gotowej do rozwiązań siłowych. Przedstawiciele „Solidarności” uznali wynik negocjacji za porażkę. Warto wspomnieć, że w tym samym czasie, kiedy trwał konflikt o budynek KW PZPR, związek przechodził głębokie przeobrażenia. W końcu 1980 roku na terenie województwa suwalskiego działały dwa Międzyzakładowe Komitety Koordynacyjne – w Giżycku i Suwałkach. Początkowo ciężar walki o przekazanie społeczeństwu budynku komitetu wziął na siebie Międzyzakładowy Komitet Założycielski w Suwałkach. Równolegle trwały jednak działania, które ostatecznie doprowadziły do powstania najpierw MKZ Region Pojezierze z siedzibą w Giżycku, a następnie zjednoczonego Regionu Pojezierze NSZZ „Solidarność” (28 maja 1981 roku), obejmującego teren województwa suwalskiego 1. Nowo powstałe struktury związkowe angażowały się w działania na rzecz przekazania budynków KW społeczeństwu. Niestety, stało się to możliwe dopiero po upadku komunistycznej hegemonii.

Publikowane niżej materiały pochodzą ze zbioru dokumentów Krzysztofa Zadrąga, jednego z negocjatorów strony związkowej 2. Do zbiorów Archiwum Lat Osiemdziesiątych przy Augustowsko-Suwalskim Towarzystwie Naukowym przekazał je Ryszard Łapiński. Większość została wytworzona przez stronę związkową. Również dokumenty partyjne pochodzą z tego źródła 3. Prezentowany wybór ukazuje przebieg starań o przejęcie budynku KW PZPR, wysuwane argumenty, a także towarzyszące tym wydarzeniom silne emocje. Dokumenty uporządkowane są chronologicznie. W większości stanowią je pisma urzędowe, teleksy 4, druki ulotne oraz artykuły z prasy związkowej.

 

  


1

 

1980 listopad 18, Suwałki – Pismo Tadeusza Tylendy przewodniczącego MKZ w Suwałkach do KKP NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z wnioskiem o powołanie grupy ekspertów, którzy zbadają możliwość zaadaptowania budynku KW PZPR w Suwałkach na potrzeby społeczne.

 

Suwałki, dnia 18 listopada 1980 r.

1738/80

 

Krajowa Komisja Porozumiewawcza

Niezależnego Samorządnego

Związku Zawodowego

„Solidarność”

Gdańsk – Wrzeszcz

ul. Grunwaldzka 103

 

Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Suwałkach z tymczasową siedzibą w lokalu Stowarzyszenia „PAX” ul. Noniewicza 35 zwraca się z wnioskiem o powołanie grupy ekspertów w zakresie budownictwa, w celu zbadania możliwości adaptacji nowo wybudowanego zespołu budynków KW PZPR w Suwałkach przy ul. dr. Noniewicza do potrzeb służby zdrowia lub szkolnictwa czy kultury.

Planowy termin oddania obiektów do użytku przypada na najbliższe dni.

Sprawa ta była tematem postulatów załóg większości zakładów pracy woj. suwalskiego.

 

Międzyzakładowy Komitet Założycielski

NSZZ „Solidarność”

w Suwałkach

przewodniczący

Tadeusz Tylenda

 

 


2

   

1980 grudzień 3, Suwałki – Pismo Tadeusza Tylendy, przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach do Urzędu Rady Ministrów PRL w sprawie przekazania budynku KW PZPR w Suwałkach

 

Międzyzakładowy Komitet Założycielski

NSZZ „Solidarność”

w Suwałkach

 

Obywatel

Minister Andrzej Jedynak

Urząd Rady Ministrów

 

MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach zwraca się do Obywatela Ministra z uprzejmą prośbą o pomoc w podjętych przez nas staraniach (w porozumieniu z Krajową Komisją Porozumiewawczą – Dział Interwencji w Gdańsku) o przekazanie nowo zbudowanego kompleksu gmachów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Suwałkach na cele społecznie użyteczne, a mianowicie dla potrzeb służby zdrowia, szkolnictwa i kultury. Krótką analizę potrzeb i zaniedbań tych służb dołączamy.

Rozmowy tyczące tej sprawy Prezydium MKZ przeprowadziło w Urzędzie Wojewódzkim (wojewoda Złotorzyński i wicewojewoda Łozowski) oraz w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Suwałkach (Pierwszy Sekretarz KW Białecki i Sekretarz KW Lubowicki). W wyniku obu rozmów udało nam się przekonać (mamy nadzieję, że wyrażone przekonanie jest szczere – nie udawane) o niezbędności takiego, a nie innego rozładowania napięcia w społeczeństwie Suwalszczyzny i wśród członków naszego związku zawodowego. Ponadto pomyślne i bezkolizyjne, a także szybkie załatwienie przekazania tego kompleksu budynków służbom społecznie użytecznym, pozwoli wszystkim zainteresowanym stronom nawiązać trwałą, nie wymuszoną współpracę i w sposób efektywny przystąpić wspólnymi siłami do niwelowania zaniedbań gospodarczych i społecznych, jakie w tej chwili mają miejsce.

W związku z powyższym prosimy Obywatela Ministra o uznanie sprawy jako pilnej, wymagającej szybkiego uregulowania i wyznaczenia Komisji ekspertów celem określenia przydatności kompleksu budynków KW PZPR w Suwałkach dla potrzeb służb użyteczności publicznej, a szczególnie tych trzech wyżej wymienionych służb najbardziej zaniedbanych.

 

Suwałki, 3 grudnia 1980 r.

 

Z upoważnienia Prezydium MKZ

Przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność”

w Suwałkach

Tadeusz Tylenda

Członek prezydium MKZ NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący ZKZ NSZZ „Solidarność”

przy Wojewódzkim Szp[italu] Zespolonym w Suwałkach

Krzysztof Zadrąg 5

 

 

 


3

  

1980 grudzień 8, Suwałki – Pismo Tadeusza Tylendy, przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach do Urzędu Rady Ministrów PRL w sprawie przekazania budynku KW PZPR w Suwałkach

 

MKZ NSZZ „Solidarność” Suwałki, dnia 8 grudnia 1980 r.

 

URM PRL

Sprawa: przekazanie budynku administracyjnego KW PZPR w Suwałkach.

 

Liczne postulaty wieloosobowych załóg suwalskich zakładów pracy w sprawie przekazania nowo wybudowanego w roku 1980 zespołu budynków administracyjnych KW PZPR w Suwałkach przy ul. dr. Noniewicza na potrzeby rozwijającego się miasta wojewódzkiego – pozostały bez odpowiedzi. Omawiany zespół budynków składa się: z budynku biurowego 9-piętrowego, sali widowiskowej na 400 osób, budynku noclegowego z kuchnią i stołówką.

Społeczeństwo Miasta Suwałki posiada wiele potrzeb bardziej niezbędnych niż drugi, nowy zespół budynków PZPR:

- Budowa szpitala wojewódzkiego ciągnie się 8 lat, rosną straty na budowie wskutek wpływów atmosferycznych.

- Ilość łóżek w jedynym w mieście szpitalu trzykrotnie przekracza dozwolone normy i możliwości.

- Brak szpitala wojewódzkiego z przeznaczeniem na apteki i laboratoria, pogotowie ratunkowe, przychodnie specjalistyczne.

- Niedostateczna ilość żłobków i przedszkoli.

- Szkoły podstawowe, wybudowane z przeznaczeniem na maksimum 500–600 uczniów, kształcą (od 1250 do 1370) na 3 zmianach dwukrotnie więcej uczniów. Ostatnie zmiany klas najmłodszych – w tym klas zerowych – kończą się o godz. 20.00.

- Miasto nie posiada ani jednej sali teatralnej czy widowiskowej dla realizacji imprez kulturalnych.

- Brak pomieszczeń na świetlice dla dzieci i młodzieży do zajęć pozalekcyjnych.

- Szkoły średnie mieszczą się w budynkach sprzed 1939 r. – przeznaczonych do rozbiórki.

- Brak mieszkań.

- Brak oczyszczalni ścieków.

  

Nowy zespół budynków administracyjnych KW PZPR, którego termin oddania do użytku przypada na 10 grudnia 1980 r., jest już drugą siedzibą administracyjną PZPR, wybudowaną na przestrzeni ostatnich 8 lat. Poprzedni, również nowy budynek administracyjny będący dotychczasową siedzibą KW PZPR, oddany był do użytku w roku 1972.

Zdaniem postulujących załóg, jak też miejscowej komisji ekspertów budownictwa, nowo wybudowany zespół budynków administracyjnych KW PZPR przy ul. dr. Noniewicza w Suwałkach, ze względu na reprezentacyjny charakter i walory estetyczne może służyć całemu miastu jako obiekt kulturalny.

  

Żądamy:

1. Przekazania nowo wybudowanego w 1980 roku zespołu budynków administracyjnych KW PZPR w Suwałkach przy ul. dr. Noniewicza – na cele kulturalne i socjalne całego społeczeństwa m. Suwałk.

2. Z zespołu wyżej wymienionych budynków żądamy:

3. wyodrębnienia funkcji kulturalnych, przeznaczając 9-piętrowy budynek na wojewódzki dom kultury, w którym – bez kosztów adaptacji – pomieścić się mogą:

a) dom kultury dla dorosłych,

b) pałac kultury dla dzieci i młodzieży,

c) szkoła muzyczna,

d) biblioteka miejska;

e) wyodrębnienia funkcji socjalnych, przeznaczając 2-piętrowy budynek noclegowy z zapleczem kuchennym i stołówkę na żłobek i przedszkole dla 500 dzieci pracujących matek.

4. Do czasu uzyskania decyzji Rady Ministrów żądamy wstrzymania zasiedlenia obiektu przez KW PZPR. Dla uzasadnienia i poparcia tego słusznego postulatu, załogi suwalskich zakładów pracy złożyły dodatkowo petycje i listy z wielotysięcznymi, własnoręcznymi podpisami pracowników. Petycje do wglądu w MKZ NSZZ „Solidarność”.

  

MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach

Przewodniczący Tadeusz

Tylenda

  

Otrzymują:

1. KC PZPR Warszawa;

2. KW PZPR Suwałki;

3. Wojewoda suwalski;

4. Prezydent m. Suwałki;

5. Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 103, Biuro Interwencji;

6. Wszystkie zakłady pracy zrzeszone w MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach;

7. MKZ NSZZ „Solidarność”.

  

 


4

 

1980 grudzień 23, Suwałki – Sprawozdanie z pobytu delegacji MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach w Urzędzie Rady Ministrów i KC PZPR

  

Sprawozdanie

  

z misji zleconej przez MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach odnośnie przekazania nowo zbudowanego kompleksu budynków KW PZPR w Suwałkach na cele społecznie użyteczne przeprowadzonej we wtorek 23 grudnia 1980 r. w Urzędzie Premiera i Komitetu Centralnego PZPR.

  

Skład delegacji:

Krzysztof Zadrąg – przewodniczący

Jarosław Słabiński – członek

Janusz Jakubowski – członek

Romuald Lęczkowski 6 – ze względu na stan zdrowia – wysoka gorączka – zwolniony z misji.

  

Na wstępie około godz. 9.30 udaliśmy się do siedziby Rady Ministrów. Tutaj, po połączeniu się telefonicznym (z biura przepustek) z gabinetem premiera dowiedzieliśmy się, że poza dyżurną sekretarką ani premiera, ani dyrektorów jego gabinetu na miejscu nie ma. Po zasygnalizowaniu rodzaju sprawy, którą chcieliśmy przedłożyć premierowi, poradzono nam udać się do urzędu wicepremiera Macha. Po połączeniu się z sekretariatem wicepremiera, a następnie z gabinetem dyrektora jego gabinetu, na naszą prośbę uzyskaliśmy audiencję u dyrektora gabinetu dr. inż. Jana Krzywonosa. Pismo do premiera i obywatela pierwszego sekretarza KC PZPR oraz dołączona analiza potrzeb, uzupełniona ustnym komentarzem, przekonały dyrektora o słuszności naszych starań, a ponieważ zorientował się, że sam osobiście nie będzie w stanie załatwić naszej sprawy pozytywnie i definitywnie, usiłował nam pomóc przez zaaranżowanie bezpośredniej audiencji u wicepremiera. Łącząc się telefonicznie z wicepremierem, aby zaanonsować spotkanie z nim naszej delegacji i przedstawiając rodzaj sprawy, z którą przyjechaliśmy, mimowolnie, dzięki doskonałej fonii aparatu telefonicznego, umożliwił nam bezpośrednie przekonanie się o negatywnym stosunku Wicepremiera Macha tak do naszej sprawy, jak i w ogóle do „Solidarności”.

Dyrektor J. Krzywonos przyjął całość materiałów, sygnując je na kopii następująco: komplet materiałów dla Premiera otrzymałem Dyrektor Gabinetu Wicepremiera Rady Ministrów dr inż. Jan Krzywonos (podpis nieczytelny) i zapewnił, że doręczy je do gabinetu Premiera J[ózefa] Pińkowskiego.

Widząc, że nic więcej w Urzędzie Rady Ministrów nie wskóramy, udaliśmy się do siedziby KC PZPR. Tutaj, w biurze skarg i interwencji (pokój 20), pismo do pierwszego sekretarza KC oraz towarzyszące materiały przedłożyliśmy o godz. 13 dyżurnemu pracownikowi biura KC Ryszardowi Pacejno, równocześnie ustnie informując go o powadze związanej z tym sytuacji, a co się z tym wiąże – konieczności szybkiego i pozytywnego załatwienia sprawy. R. Pacejno zasygnował na kopii przyjęcie materiałów i zapewnił o natychmiastowym, bezpośrednio po naszej rozmowie, przekazaniu pisma do pierwszego sekretarza KC i towarzyszących materiałów – odpowiednim organom KC, aby jak najszybciej dotarły do pierwszego sekretarza KC.

Moim zdaniem, zapewnienie to na wstępny etap działania było wystarczające i rokowało względnie szybkie i przychylne dla nas załatwienie sprawy. W tym względzie jednak wystąpiła różnica poglądów na sposób wywiązania się z powierzonej nam misji między mną a towarzyszącymi mi kolegami, zdaniem których bez natychmiastowych i ewidentnych efektów w pertraktacjach nie powinniśmy wracać do Suwałk. Kategorycznie żądali spotkania z odpowiedzialnymi pracownikami Komitetu Centralnego i wykazując stanowczość osiągnęliśmy osobisty kontakt z z[astęp]cą sekretarza organizacyjnego KC PZPR H. Kasprzykiem, który po uporczywych i mozolnych pertraktacjach sporządził odręczne pismo określające ustosunkowanie się sekretariatu KC PZPR do sprawy przekazania nowo zbudowanego budynku KW PZPR w Suwałkach na inne cele niż przewiduje projekt w terminie do 30 stycznia 1981 r. Tekst odręcznego pisma wraz z kopią materiałów przekazałem dla Przewodniczącego Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w dniu 26 grudnia 1980 r. o godz. 9.25.

  

Suwałki, dnia 30 grudnia 1980 r.

  

  


5

 

1981 styczeń 20, Suwałki – Wywiad z wojewodą suwalskim Eugeniuszem Złotorzyńskim, zamieszczony w numerze 1. „Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ »Solidarność« w Suwałkach”

  

Czyżby dwa oblicza prawdy?

  

W dniu 16 I 1981 r. MKZ NSZZ „Solidarność” w Giżycku zorganizował spotkanie z wojewodą suwalskim, Eugeniuszem Złotorzyńskim. Spotkanie poświęcone było sprawom dotyczącym społeczeństwa województwa suwalskiego. Oto pytania przedstawicieli MKZ z Suwałk i odpowiedzi wojewody (tekst nie był autoryzowany).

MKZ: Kiedy zostanie przekazany na cele społeczne nowo zbudowany obiekt KW PZPR w Suwałkach?

Wojewoda: ? (jednoznacznej odpowiedzi wojewoda nie udzielił, gdyż w mniemaniu władz wojewódzkich właścicielem tego obiektu jest KW PZPR).

MKZ: Czy Urząd Wojewódzki cedował środki na budowę KW PZPR?

Wojewoda: Tak. MKZ:

Czy środki te były cedowane z terenowego funduszu inwestycyjnego?

Wojewoda: Tak, ale z Warszawy przyszła dyrektywa, aby 76 mln zł przeznaczyć na budowę KW PZPR.

Od redakcji. Przytaczamy fragment wypowiedzi I sekretarza KW PZPR w Suwałkach, zamieszczonej na łamach tygodnika „Krajobrazy”: „Chciałbym ustosunkować się do kwestii budowy nowego gmachu KW PZPR. Otóż, środki na jego budowę pochodzą ze składek członkowskich i wydawnictw partyjnych…”.

A więc kto mówi prawdę? Bo trudno uwierzyć, że np. składki partyjne są wykonywane z TFI [Terenowego Funduszu Inwestycyjnego]? Czekamy na wyjaśnienia!

MKZ: Jakie inwestycje są wykonywane z TFI?

Wojewoda: Wszystkie społecznie użyteczne z wyłączeniem budownictwa.

[...] 7

W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, że MKZ w Suwałkach powoła komisję budowlaną i udowodni możliwość wykorzystania obiektu na cele społeczne. Wojewoda zobowiązał się do przestrzegania zobowiązania przekazania dla tej komisji pełnej dokumentacji technicznej.

  

  


6

 

1981 styczeń 23, Suwałki – Pismo członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach do KC PZPR w sprawie przekazania na cele społeczne budynku KW PZPR w Suwałkach

  

Suwałki, dnia 23 stycznia 1981 r.

  

Komitet Centralny

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

w Warszawie

  

My, pracownicy Sądu Rejonowego w Suwałkach – członkowie NSZZ „Solidarność” postulujemy przekazanie nowo wybudowanego gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR na rzecz miasta Suwałki, na potrzeby służby zdrowia, szkolnictwa, kultury.

Skandaliczną sprawą wydaje się budowanie „pałacu” na potrzeby komitetu wojewódzkiego, w sytuacji, gdy dzieci w szkołach uczą się na trzy zmiany, siedzą po troje w ławce, a na pomieszczenia szkolne zajęte są nawet piwnice szkół, gdy w starym szpitalu chorzy leżą na korytarzach, a szpital budowany jest ok. 10 lat, gdy brak jest placówek kulturalnych z prawdziwego zdarzenia, a młodzież nie ma możliwości rozwijania swoich zainteresowań, gdyż brak jest odpowiednich pomieszczeń w istniejących domach kultury, coraz bardziej szerzy się wśród młodzieży pijaństwo.

Suwałki miastem wojewódzkim zostały w 1975 r., lecz od tej pory niewiele zrobiono, by ludziom, którzy w związku z reorganizacją przybyli do Suwałk oraz ludziom mieszkającym tu od pokoleń zapewnić godziwe warunki życia. Wybudowano jedynie kilka bloków mieszkalnych, brak jest natomiast szkół, przedszkoli, żłobków, istniejący Ośrodek Zdrowia od dawna nie wystarcza, w związku ze stale rosnącą liczbą ludności. I w takiej sytuacji Komitet Wojewódzki buduje sobie 6-piętrowy gmach z zapleczem hotelowym (budowa trwała ok. 2 lat przy 10-letnim okresie budowy szpitala). Czyżby poprawa warunków pracy kilkunastu osobom była ważniejsza od potrzeb kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców miasta?

  

Anna Hankiewicz

Teresa Wróbel

K. Rostek

Halina Świacka

Anna Ałubowicz

Anna Racis

[podpis nieczytelny]

Jadwiga Klimowicz

Agata Zubrzycka

Elżbieta Hanc

Marcinek Jerzy

Iwanowska Wanda

[podpis nieczytelny]

Irena Chalecka

Zofia Raczkowska

[podpis nieczytelny] 8

  

  


7

 

1981 styczeń 28, Suwałki – Komunikat MKZ NSZZ „Solidarność” informujący o przebiegu spotkania z władzami w sprawie zagospodarowania budynku KW PZPR w Suwałkach

  

Komunikat

  

W dniu 28 stycznia 1981 r. w gmachu KW PZPR w Suwałkach odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli MKZ NSZZ „Solidarność” z władzami administracyjnymi i partyjno-politycznymi województwa suwalskiego. Rozmowy dotyczyły problemu zagospodarowania nowo wybudowanych obiektów KW PZPR przy ul. Noniewicza. W toku dyskusji przedstawiciele „Solidarności” przedłożyli projekt zagospodarowania wspomnianych obiektów. Oto podstawowe założenia propozycji MKZ:

  

1. W gmachu głównym winny znaleźć się pomieszczenia dla lecznictwa otwartego, pionu opieki nad matką i dzieckiem, poradnia „C” dla kobiet ciężarnych, poradnia dla dzieci chorych, opieki podstawowej i specjalistycznej, m.in.: kardiologiczna, nefrologiczna, endokrynologiczna, wad postawy, stomatologiczna, ortodontyczna itd., i niektóre poradnie specjalistyczno-profilaktyczne dla dzieci zdrowych i młodzieży szkolnej. Oprócz tego znalazłyby się tam poradnia wychowawczo-zawodowa (psycholog, socjolog, psychiatra dziecięcy, logopeda, audiolog itd.) i niektóre poradnie specjalistyczne, których (z braku miejsca) nie udało się umieścić przy ulicy Kościuszki 71a (część dawnego urzędu wojewódzkiego).

2. W podpiwniczeniach budynku znalazłaby się część diagnostyczna lecznictwa (laboratorium analityki ogólnej, bakteriologii, toksykologii, diagnostyka rentgenowska i izotopowa).

3. W obiekcie tym znalazłoby się również pogotowie ratunkowe, które oprócz doskonałego zabezpieczenia leczniczego, miałoby możliwość umieszczenia karetek pogotowia w istniejących już garażach obiektu szkoleniowo-hotelowego (bez dokonywania jakichkolwiek przeróbek).

4. Pod rozwagę należy poddać projekt umieszczenia w tym gmachu wojewódzkiej i terenowej stacji SANEPID (dział epidemiologii dzieci i młodzieży, żywności i żywienia, higieny komunalnej, pracy itd.).

5. Zagospodarowanie gmachu głównego przez służbę zdrowia wymaga nakładów adaptacyjnych. O ich wielkości wypowiedzieć się powinni eksperci do spraw budownictwa, zaś o celowości i słuszności przekazywania gmachu KW PZPR na ten cel, swoje zdanie winni wyrazić specjaliści z Instytutu Medycyny Społecznej i Szpitalnej.

  

Gdyby okazało się, że koszty adaptacji wykluczają możliwość zagospodarowania gmachu głównego przez służbę zdrowia, wtedy – po ewentualnych minimalnych przeróbkach adaptacyjnych – byłby on przeznaczony na cele kulturalno-oświatowe i również by służył całemu społeczeństwu. Należałoby wtedy w gmachu umieścić:

1. Wojewódzki i Młodzieżowy Dom Kultury, a w nich pracownie: folkloru i sztuki ludowej, muzyczną, lalkarską, teatralną, plastyczną, malarską, modelarnię itd., itd.

2. Szkołę muzyczną I i II stopnia.

3. Wojewódzką Bibliotekę Publiczną z czytelnią ogólną, naukową, czasopism, wypożyczalnią dla dzieci i młodzieży itd. Biblioteka wojewódzka mogłaby współpracować z biblioteką specjalistyczną szkoły muzycznej i odwrotnie.

4. Komendy chorągwi i hufca ZHP.

5. Pomieszczenia WDK [Wojewódzkiego Domu Kultury] powinny uwzględniać miejsca dla emerytów, rencistów, członków ZBOWiD [Związku Bojowników o Wolność i Demo-krację].

6. Sala konferencyjna powinna być funkcyjnie przysposobiona jako pomieszczenia teatralno-kinowe dla potrzeb jednostek kulturowych całego społeczeństwa.

  

WOKI [Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego] 2-piętrowy budynek stojący za gmachem głównym:

1. Podziemia (magazyny, garaże warsztaty) i parter (kuchnia z zapleczem, stołówka, część ambulatoryjna) winny służyć pozostałej części obiektu zgodnie z założeniami projektu.

2. Pierwsze piętro bez jakichkolwiek przeróbek nadaje się na część dydaktyczno-ćwiczeniową szkoły pielęgniarskiej lub wychowawczyń przedszkoli, czy jakiejkolwiek innej placówki oświatowej.

3. Drugie piętro – przez projektanta pomyślane jako część hotelowa – doskonale nadaje się na lokalizację dwu przedszkoli (należałoby do nich przenieść dzieci z pomieszczeń do tego celu absolutnie nie nadających się) lub na internat dla ok. 100 dojeżdżających uczennic.

  

W wyniku przeprowadzonych posunięć lokalowych, zwolnione obiekty (WDK, MDK, szkoła muzyczna, pomieszczenia szkoły pielęgniarskiej itd.) byłyby przekazane do dyspozycji i zagospodarowania przez władze administracyjne województwa.

  

Władze partyjno-administracyjne wystąpiły z następującym projektem zagospodarowania nowo wzniesionych i opuszczonych obiektów:

1. W budynku głównym proponuje się zlokalizować: Komitet Wojewódzki PZPR, Komitet Miejski PZPR, Komitet Gminny PZPR, Wojewódzki Komitet ZSL [Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego], Miejsko-Gminny Komitet ZSL, Wojewódzki Komitet SD [Stronnictwa Demokratycznego], Zarząd Wojewódzki ZSMP [Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej], Komendę Chorągwi ZHP, Komendę Hufca ZHP, Zarząd Wojewódzki ZBOWiD, Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet.

2. W budynku WOKI: Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego, Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Kadr (UW, KW PZPR, WK ZSL, ZW ZSMP, K[omendę] Ch[orągwi] ZHP).

3. Sala konferencyjna od początku do końca była planowana jako wielofunkcyjny obiekt, posiadający oddzielne, zewnętrzne wejście, w którym prowadzona będzie między innymi działalność kulturalna.

4. W wyniku przesunięć lokalowych społeczeństwo Suwałk i województwa suwalskiego otrzymałoby między innymi:

- w Olecku – pomieszczenia po siedzibie WOKI z przeznaczeniem na poprawę warunków pracy instytucji i organizacji oraz siedzibę poradni społeczno-zawodowej,

- w Gołdapi – budynek po wojewódzkim ośrodku doskonalenia kadr UW z przeznaczeniem na przedszkole lub inne cele zaproponowane przez resort oświaty,

- w Suwałkach:

a) budynek po KW PZPR przy ul. Lenina – dla potrzeb resortu oświaty,

b) pomieszczenia po ZW ZSMP – na siedzibę Miejskiego Domu Kultury,

c) budynek po WRZZ [Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych] – dla potrzeb Wojewódzkiego Domu Kultury,

d) pomieszczenia po KG PZPR i MDK – dla rozbudowy bazy szkoły muzycznej,

e) pomieszczenia po biurach Suwalskiego Kombinatu Budowlanego „Pojezierze” – na sie-dzibę SANEPID,

f) budynek przy ulicy Szkolnej – dla potrzeb służby zdrowia,

g) budynek po KW i KM PZPR na ul. Kościuszki – dla potrzeb służby zdrowia,

h) lokal po SD – dla powiększenia powierzchni handlowych, (lokal po KCh ZHP – na miesz-kania),

i) ponadto lokale ZW [Zarządu Wojewódzkiego] Ligi Kobiet, KCh ZHP, WK ZSL – na potrze-by określone w terminie późniejszym.

  

Po pięciogodzinnej debacie sporządzono protokół o następującej treści:

Na odbytym spotkaniu obie strony przedstawiły swoje propozycje, dotyczące wykorzystania nowo zbudowanych obiektów KW PZPR. Nie uzgodniono stanowiska. Rozmowy zostały przełożone na 7 lutego 1981 roku.

W dniu tym zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia zagospodarowania nowo wybudowanych obiektów KW PZPR. Do tego terminu władze wojewódzkie potwierdzą swoją kompetencję do podjęcia ostatecznej decyzji w problemach będących przedmiotem dyskusji. Protokół podpisali:

   

Przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność”

Tadeusz Tylenda

Za władze partyjno-administracyjne województwa suwalskiego

Eugeniusz Lubowicki

  

  

Suwałki, dn. 28 stycznia 1981 r.

  

MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach zwraca się do całego społeczeństwa Suwalszczyzny z prośbą o przeanalizowanie i przedyskutowanie obu propozycji („Solidarności” i władz).

Sugestie w formie listów, postulatów, opinii, petycji, uchwał) prosimy kierować na nasz adres: (do 5 lutego 1981 r.)

MKZ NSZZ „Solidarność”, ul. Kościuszki 57, 16-400 Suwałki. Wasz głos drogowskazem naszego postępowania w dniu 7 lutego 1981 roku !!!

  

Suwałki, dnia 29 stycznia 1981 r.

MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach

  

  


8

 

1981 luty 5, Suwałki – Pismo przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Zarządu Spółdzielni Transportu Wiejskiego Adama Wigierskiego do MKZ NSZZ „Solidarność”

  

Zakładowy Komitet Założycielski

NSZZ „Solidarność”

Pracowników Zarządu STW w Suwałkach

ul. Bakałarzewska 19, tel. 35-48

MKZ NSZZ „Solidarność”

16-400 Suwałki

  

WZZ„S”/2/81

Suwałki, dnia 5 lutego 1981 r.

  

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zarządu Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Suwałkach – po przeanalizowaniu i przekonsultowaniu z całością załogi tematu zagospodarowania nowo wybudowanego obiektu KW PZPR w Suwałkach – informuje, że propozycja KW PZPR, proponująca zblokowanie instytucji politycznych w przedmiotowym obiekcie, jest nie do przyjęcia. Tym samym, opowiadamy się za propozycją MKZ–tu Suwałki, postulującego przekazanie obiektu na potrzeby służby zdrowia. W załączonej liście, która jest integralną częścią niniejszego pisma – pracownicy STW Zarządu w Suwałkach, opowiadają się za przekazaniem obiektu KW PZPR przy ul. Noniewicza na ważne cele społeczne – ze wskazaniem służby zdrowia.

  

Przewodniczący Komisji Zakładowej

NSZZ „Solidarność”

Adam Wigierski 9

  

  


9

 

1981 styczeń – luty, Suwałki – Wykaz instytucji i zakładów, które przekazały listy z podpisami pod petycją z żądaniem przekazania budynków KW PZPR w Suwałkach na cele społeczne, zebranymi w styczniu i lutym 1981 roku na wezwanie MKZ NSZZ „Solidarność”

   

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Radiowo-Telewizyjnym Centrum Nadawczym Krzemieniucha k. Suwałk,

Pracownicy SKB [Suwalskiego Kombinatu Budowlanego] „Pojezierze”, pracujący na budowie Osiedla Północ,

Pracownicy Suwalskiego Kombinatu Budowlanego „Pojezierze” w Suwałkach,

Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych w Suwałkach,

Członkowie NSZZ „Solidarność” i członkowie PZPR przy Zakładzie Inwestycji i Budownictwa „SCH” [Samopomoc Chłopska] w Suwałkach,

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach,

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krasnopolu,

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Suwałki,

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy PZU w Suwałkach,

Pracownicy Spółdzielni im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy PTSB „Transbud-Białystok” w Suwałkach,

Pracownicy Spółdzielni Inwalidów Niewidomych w Suwałkach,

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach,

Pracownicy Muzeum Okręgowego i Biura Wystaw Artystycznych w Suwałkach,

Pracownicy Lokomotywowni PKP w Suwałkach,

Załoga PPB „Prefabet-Ełk” Zakład nr 2 w Suwałkach,

Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach,

Pracownicy Centrali Nasiennej w Suwałkach,

Pracownicy Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Suwałkach,

Pracownicy Wojewódzkiego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Suwałkach,

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Suwałkach,

Pracownicy Żłobka nr 1 i nr 2 w Suwałkach,

Pracownicy Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Suwałkach,

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Mebli w Suwałkach,

Pracownicy Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego w Białymstoku Oddział w Suwałkach,

Członkowie NSZZ „Solidarność” z miasta Filipów,

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Państwowym Domu Opieki Społecznej dla Dorosłych w Suwałkach,

Pracownicy Posterunku Rewizji Technicznej Wagonów w Suwałkach,

Pracownicy PKP Betoniarni Suwałki-Papiernia,

Pracownicy Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Suwałkach,

Pracownicy Wojewódzkiej Handlowej Spółdzielni Inwalidów w Suwałkach,

Mieszkańcy wsi Potasznia,

Pracownicy Żwirowni PKP w Suwałkach,

Pracownicy WSS „Społem” w Suwałkach,

Pracownicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Suwałkach,

Pracownicy Centrali Międzymiastowej w Suwałkach,

Pracownicy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Suwałkach,

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Nadleśnictwie Augustów,

Pracownicy Fabryki Domów w Suwałkach,

Pracownicy Zakładów Płyt Wiórowych w Suwałkach,

Członkowie Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Piszu,

Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,

Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krasnopolu,

Członkowie NSZZ „Solidarność” przy Narodowym Banku Polskim w Ełku,

Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Giżycku,

Mieszkańcy Suwałk.

Łącznie około 18 tys. podpisów.

  

  


10

 

1981 luty 7, Suwałki – Druk ulotny. Uchwała plenarnego posiedzenia MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach z 7 lutego 1981 roku, dotycząca planowanych działań strony związkowej na wypadek niepodjęcia zerwanych przez stronę rządową rozmów w sprawie przekazania budynku KW PZPR na cele społeczne

  

Suwałki, dn. 7.02.1981 r.

  

Uchwała

Plenarnego posiedzenia MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach

  

Plenum MKZ NSZZ „Solidarność” na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 7.02.1981 r. zwołanym w związku z jednostronną decyzją władz polityczno-administracyjnych woj. suwalskiego o zerwaniu rozmów na temat przekazania nowo zbudowanego kompleksu budynków KW PZPR w Suwałkach na potrzeby socjalne społeczeństwa, oraz innych spraw przedstawionych w programie rozmów z dnia 28.01.1981 r., po zapoznaniu się z wynikami rozmów mediacyjnych przeprowadzonych w dniu 7.02.1981 r. przez przedstawicieli MKZ NSZZ „Solidarność” w Giżycku z władzami polityczno-administracyjnymi woj. suwalskiego postanawia:

1. w związku z decyzją, zakazującą udostępniania sal konferencyjnych na potrzeby MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach zobowiązać władze woj. suwalskiego do odwołania decyzji blokujących działalność MKZ-u i nierepresjonowania osób, które w dniu 7.02.1981 r. udostępniły salę;

2. podjąć w dniu 7.02.1981 r. negocjacje z przedstawicielami władz administracyjnych i politycznych woj. suwalskiego;

3. podjąć dalsze działania zgodne ze statutem związku, jeśli nie zapadną decyzje w sprawach przedstawionych w programie rozmów z dnia 28.01.1981 r. Pierwszym etapem będzie ogłoszenie 4-godzinnego strajku ostrzegawczego, zaś dalsze odwlekanie decyzji będzie podstawą do ogłoszenia strajku okupacyjnego zakładu pracy w rejonie działania MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach.

  

Plenum MKZ NSZZ „Solidarność”

w Suwałkach

  

  


11

 

1981 luty 9, Suwałki – Pismo przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach Tadeusza Tylendy do Biura Studiów i Projektów Służby Zdrowia w sprawie opracowania opinii o przydatności i kosztach adaptacji na cele służby zdrowia budynku KW PZPR w Suwałkach

  

Biuro Studiów i Projektów

Służby Zdrowia

ul. Solec 22

00-410 Warszawa

  

MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach zwraca się z prośbą o opracowanie przez Wasze Biuro opinii o przydatności i kosztach adaptacji nowo zbudowanego kompleksu budynków KW PZPR w Suwałkach dla celów służby zdrowia, szkolnictwa i kultury z uwzględnieniem projektu – dezyderatu z dnia 12.01.1981 r., który przedstawiliśmy dla KW PZPR i Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach.

Koszty ekspertyzy pokryje Urząd Wojewódzki w Suwałkach.

  

Suwałki, dnia 9 lutego 1981 r.

  

NSZZ „Solidarność” – MKZ Suwałki

Przewodniczący

Tadeusz Tylenda10

  

  


12

 

1981 luty 12, Suwałki – Druk ulotny. Uchwała MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach podtrzymująca żądanie przekazania budynku KW PZPR w Suwałkach na cele społeczne

  

Uchwała

  

MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach, na plenarnym zebraniu w dniu 12 lutego 1981 r., zapoznawszy się z duchem i intencjami obu pertraktujących komisji: władz i MKZ-tu uznaje, że obecna siedziba KW PZPR w Suwałkach ma wystarczająco dobre warunki do działania w lokalach na ul. Lenina i Kościuszki (nawet bez zalecanej przez władze centralne redukcji etatów administracyjnych).

W tej sytuacji MKZ nie widzi uzasadnionej potrzeby, aby KW PZPR musiało zmienić lokal na lepszy. Ze względu na naglące potrzeby socjalne społeczeństwa, zobowiązuje się Prezydium MKZ do wyrażenia na rozmowach z władzami polityczno-administracyjnymi województwa, jednoznacznego stanowiska MKZ, że z woli społeczeństwa, nowo zbudowany kompleks budynków KW PZPR ma być na te cele przeznaczony.

Inne wolne lub zwalniające się obiekty, które władze polityczno-administracyjne zgłosiły do przetargu, należy uznać za konieczne do przekazania na potrzeby socjalne społeczeństwa, ale nie w sposób „coś za coś”. Wystąpić do władz o powołanie wspólnej komisji fachowców do określenia racjonalnego i zgodnego z potrzebami społeczeństwa ich wykorzystania.

W wypadku negatywnego stanowiska władz, kolidującego z potrzebami i wolą społeczeństwa, zorganizować referendum mieszkańców całego województwa.

  

MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach

   

Suwałki, 12 lutego 1981 r.

  

Do wiadomości:

1. Krajowa Komisja Porozumiewawcza w Gdańsku

2. Wszystkie komisje zakładowe MKZ w Suwałkach

  

  


13

 

1981 luty 15, Suwałki – Druki ulotne MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach informujące o przejęciu gmachu KW PZPR przez administrację partyjną

  

List gończy

  

Nocą z 14 na 15 lutego 1981 r. skradziono społeczeństwu suwalskiemu (chorym i pokrzywdzonym przez los) kompleks budynków wartości około 150 milionów zł, które miały być przeznaczone na potrzeby służby zdrowia.

Społeczeństwo suwalskie poszukuje sprawców zaboru mienia klasy robotniczej.

Rysopis sprawców:

- od 6 miesięcy usiłowali zdobyć zaufanie społeczeństwa, pozorując przełamanie kryzysu społeczno-politycznego,

- mienią się przedstawicielami i reprezentantami Narodu i przedstawicielami klasy robotniczej,

- do ograbiania społeczeństwa posłużyli się czynnikami, które z roli, jaką pełnią w społeczeństwie, winni mienie klasy robotniczej chronić.

Uwaga.

Osobom, które udzielały i udzielają pomocy w/w, z litery i ducha KPK [Kodeks Postępowania Karnego], przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Ktokolwiek wie coś o w/w niech zgłosi to w najbliższej jednostce Milicji Obywatelskiej.

  

  

Komunikat

  

W nocy z 14 na 15 lutego 1981 r. władze polityczno-administracyjne województwa suwalskiego, lekceważąc społeczeństwo Suwalszczyzny, jednostronnie zerwały rozmowy dotyczące racjonalnego zagospodarowania nowo zbudowanego, za społeczne, wypracowane przez naród pieniądze wzięte z budżetu państwa, kompleksu obiektów KW PZPR przy ul. Noniewicza.

Mimo zdecydowanego protestu mieszkańców Suwalszczyzny (18 tys. podpisów mieszkańców samych tylko Suwałk), pośpiesznie, w godzinach nocnych, zasiedlono administracją polityczną w/w kompleks budynków.

Sekretarzo-wojewoda Łozowski i wojewoda Złotorzyński, wykorzystując sen mieszkańców miasta, zasiedlają budynki KW PZPR.

Wbrew punktowi 3. z 10-punktowego pakietu spraw najważniejszych, proklamowanego w exposé sejmowym Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej generała armii Wojciecha Jaruzelskiego w dniu 12 lutego 1981 r. (chyba obowiązujące nie tylko klasę robotniczą ?!!!).

Czy ludzie, którzy tak postępują, godni są, aby reprezentować partię?

Jak długo jeszcze terenowi możnowładcy łamać będą praworządność i swoje decyzje, godzące w żywotny interes społeczny, wprowadzać w życie pod osłoną nocy?

Czy panowie Łozowski i Złotorzyński będą mieli odwagę i czelność w świetle dziennym spojrzeć w oczy mieszkańców Suwałk, województwa i Polski?

  

MKZ NSZZ „Solidarność”

w Suwałkach

Suwałki, 15 lutego 1981 r.

  

  

Uwaga !!!

z ostatniej chwili

 

W dniu dzisiejszym władze polityczno-administracyjne województwa suwalskiego, mając w głębokim poważaniu społeczeństwo Suwalszczyzny, jednostronnie zrywając rozmowy tyczące najżywotniejszych spraw ludności, w sposób złodziejski – po nocy – siłami służby bezpieczeństwa (?!!!) milicji i wojska zasiedlają nowo zbudowany kompleks budynków KW PZPR (zbudowany za społeczne pieniądze z budżetu państwa – wypracowane przez naród).

Czy tak powinna robić partia, mieniąca się być partią robotniczo-chłopską? Czy w składzie KW PZPR i Urzędzie Wojewódzkim jest chociaż jeden prawdziwy komunista?

Czy ludzie, którzy tak postępują, godni są, aby reprezentować partię?

Mamy więc pierwszy dzień spokojnej pracy!!!

Mimo to bądźmy spokojni!!!

  

MKZ „Solidarność” w Suwałkach

Suwałki, dnia 14 lutego 1981 r.

  

Numery samochodów spełniających dobry uczynek:

SUW 966B ciężarowy

0039 AH

SUW 1411

SUW 1310

SUW 530B jasna wołga

Kierowcy tych samochodów – czekajcie na nagrodę od KW

„Społeczeństwo serdecznie wam dziękuje.”

  

  


14

 

1981 luty 15, Suwałki – Telegram MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach do premiera PRL Wojciecha Jaruzelskiego z prośbą o pomoc w rozwiązaniu konfliktu związanego z zajęciem budynku KW PZPR w Suwałkach przez administrację partyjną

  

MKZ NSZZ „Solidarność”

w Suwałkach, telefon: 27-87

Obywatel

Prezes Rady Ministrów

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

generał armii Wojciech Jaruzelski

  

  

Telefon – telegram

  

Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach zwraca się z serdeczną prośbą do Obywatela Premiera o natychmiastową interwencję w sprawie grożącej nieobliczalną erupcją gniewu społeczeństwa Suwalszczyzny, sprowokowanego przez władze polityczno-administracyjne województwa suwalskiego, które to jednostronnie zrywając rozmowy z przedstawicielami społeczeństwa, dotyczące żywotnych i nie cierpiących zwłoki spraw tego społeczeństwa, dzisiejszej nocy, siłami służby bezpieczeństwa, milicji i wojska, nie zważając przy tym na apel obywatela premiera wygłoszony w exposé sejmowym i ignorując punkt 3. z dziesięciopunktowego pakietu spraw najważniejszych, zasiedlają nowo zbudowane, wzniesione za społeczne pieniądze z budżetu państwa, budynki KW PZPR W Suwałkach.

Wszystkim nam potrzebny jest spokój – prosimy o pomoc

  

Za Prezydium MKZ

Przewodniczący

Tadeusz Tylenda

Suwałki, 15.02.1981 r., godz. 3.00

  

  


15

 

1981 luty 16, Suwałki – Druk ulotny MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach informujący o przejęciu gmachu KW PZPR przez administrację partyjną

 

  

Suwałki, dn. 16.02.1981 r.

Komunikat

 

W nocy z 14.02. na 15.02.1981 r. władze administracyjno-polityczne województwa suwalskiego dopuściły się kolejnego aktu bezprawia, zrywając jednostronnie negocjacje ze społeczeństwem w sprawie zagospodarowania nowo wybudowanego za nasze robotnicze złotówki kompleksu obiektów KW PZPR. Pod osłoną nocy siłami SB i MO skradziono nam nasze wspólne społeczne mienie, nie licząc się z głosami mieszkańców miasta, którzy 18 tysiącami podpisów potwierdzili swe niekwestionowane prawo do ciężko wypracowanego dobra, będącego własnością społeczną. Władze partyjne i administracyjne, z braku lepszych argumentów, broniły swych racji i interesów przy pomocy zmotoryzowanych patroli milicji oraz kilkuosobowych patroli z psami, które czuwały nad przeprowadzką, lustrując ulice i przypominając mieszkańcom miasta sceny jakże znane, wywołujące z pamięci zimny dreszcz niepokoju. Milicjant z psem nie jest argumentem, jaki można przeciwstawić racjom społecznym. Nieodpowiedzialność i brak jakichkolwiek zasad moralnych ze strony władz sięgnęły już granic absurdu przez fakt, że władze złamały nawet własne decyzje dotyczące ustalenia I p. 2a, podpisanego obustronnie Protokołu Ustaleń ze spotkania z NSZZ „Solidarność”, mówiącego, że rozmowy w sprawie zagospodarowania budynku będą kontynuowane po trzech dniach. Tymczasem dokonano bezprawnego zasiedlenia obiektu przed upływem trzech dni od przerwania rozmów.

Tak perfidne akty łamania praworządności i obustronnie podpisanych ustaleń nabierają cech jawnej prowokacji i świadczą o sabotażowej działalności władz polityczno-administracyjnych województwa, wymierzonej przeciwko działaniom rządu i dążeniom społeczeństwa zmierzającym do załagodzenia napięć i zadrażnień oraz spokojnej pracy.

Czy takie postępowanie ma służyć odbudowie zaufania i praworządności?

Czy nasze władze terenowe godne są reprezentować interesy społeczeństwa?

Czy tacy ludzie godni są głosić idee robotniczej partii?

     

MKZ NSZZ „Solidarność”

w Suwałkach

  

  


16

 

1981 luty 16, Suwałki – Pismo Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Płyt Wiórowych w Suwałkach do MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach zawierające protest przeciwko przejęciu budynku KW PZPR w Suwałkach przez administrację partyjną

  

  

Suwałki, dn. 16.02.1981 r.

Załoga Zakładów Płyt Wiórowych

w Suwałkach

  

  

Na zebraniu załogi odbytym w dn. 16.02.1981 r. poruszono zasiedlenie nowo wybudowanego kompleksu budynków KW PZPR na ulicy Noniewicza. Załoga wyraża zdecydowany protest przeciwko przeprowadzonej przeprowadzce w taki sposób i nieukończeniu rozmów dotyczących w/w budynków.

  

Komisja Zakładowa

NSZZ „Solidarność”

przy ZPW w Suwałkach

ul. Armii Czerwonej 41, tel. 22-55

  

  


 

ciąg dalszy

 

 

 


 

do spisu treści

następny artykuł