AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

Jarosław Schabieński

 

Nomenklatura województwa suwalskiego

w latach siedemdziesiątych XX wieku

  

  

  

Od początku funkcjonowania w Polsce władzy komunistycznej, wraz z innymi elementami organizacji państwa wzorowanymi na Związku Radzieckim, przejęto system nomenklatury. Oznaczało to, że „podstawowy trzon kadr kierowniczych we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarki musi uzyskać akceptację instancji partyjnych” – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej określano to jako „niezbędny element norm leninowskich w życiu społecznym i gospodarczym”. System ten oznaczał faktycznie zawłaszczenie przez partię komunistyczną kierownictwa w większości dziedzin. Był on ściśle sformalizowany. Już w 1949 roku, w chwili krzepnięcia systemu totalitarnego, wydano pierwszą instrukcję nomenklaturową 2. Określała ona kilkaset stanowisk, których obsadzenie wymagało zgody centralnych instancji partyjnych.

W kolejnych latach nomenklaturę rozszerzono na niższe instancje. Odpowiednie komórki PZPR (oprócz komitetu centralnego także komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne) obsadzały stanowiska znajdujące się w ich nomenklaturze – czyli zakresie wpływów. Listy stanowisk nomenklaturowych wydłużały się wraz z trwaniem PRL 3 i pod koniec jego istnienia obejmowały w całej Polsce kilkaset tysięcy pozycji. System był na tyle atrakcyjny, że prawo do obsadzania stanowisk zaczęły rościć sobie nawet podstawowe organizacje partyjne i komisje zakładowe 4. Stanowiska nomenklaturowe to m. in. etaty w administracji państwowej, sektorze spółdzielczym, bankowości, przemyśle, służbach mundurowych czy organizacjach społecznych. Spowodowało to powstanie nowej „klasy zarządczej”. Jej członkowie nie zawsze byli członkami PZPR, ale musieli być przez nią zaakceptowani. Żądano też od nich lojalności. Jej brak oznaczał wniosek o odwołanie ze stanowiska, a decyzję podejmowały odpowiednie gremia partyjne. Na przykład, w związku z krytyką podwyżek cen w czerwcu 1976 roku, Zespół Orzekający Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej ukarał naganą z ostrzeżeniem naczelnika gminy Biała Piska Witolda Szostakowskiego. W wyniku nagany wojewoda suwalski złożył do Egzekutywy KW PZPR w Suwałkach wniosek o odwołanie go ze stanowiska. Egzekutywa (której członkiem był też wojewoda) wniosek zatwierdziła 5.

Oczywiście stanowisko naczelnika miasta i gminy znajdowało się w nomenklaturze Egzekutywy KW PWZR. Osoby znajdujące się w najwęższej grupie decyzyjnej (np. pierwsi sekretarze wojewódzcy PZPR) z racji swojej pozycji zajmowały fotele sejmowe, sekretarze miejscy byli przewodniczącymi miejskich rad narodowych, apierwsi sekretarze gminni – gminnych rad narodowych. W gruncie rzeczy wszelkie stanowiska z wyboru były częścią nomenklatury. W systemie totalitarnym wpisanie na listę kandydatów przez odpowiedniego decydenta oznaczało bowiem znalezienie się w sejmie czy odpowiedniej radzie narodowej.

Kwestia nomenklatury, stanowiącej kościec rządów PZPR, dość rzadko stanowi przedmiot oddzielnych studiów. Najczęściej autorzy zwracają uwagę na fakt jej istnienia i powszechności, nie wgłębiając się przy tym w szczegóły jej funkcjonowania. Jest to zresztą o tyle trudne, że z zachowanych dokumentów nie zawsze można dokładnie poznać motywy decyzji 6. Zachowały się jedynie suche informacje o przyznaniu lub odebraniu rekomendacji partyjnej na zajmowane stanowisko. A przecież rywalizacja związana z rozszerzeniem kompetencji „nomenklaturowych” miała miejsce także wewnątrz PZPR 7. Częściej rolą nomenklatury zajmują się badacze procesów ekonomicznych, a zwłaszcza transformacji ustrojowej i gospodarczej.

Prezentowana poniżej lista stanowisk objętych nomenklaturą w województwie suwalskim stanowi swego rodzaju przewodnik po zakładach, instytucjach i organizacjach działających na terenie Suwalszczyzny w latach siedemdziesiątych XX wieku, nie licząc związków religijnych (te próbowano kontrolować przy pomocy Służby Bezpieczeństwa). Znajduje się tu bowiem cała tkanka społeczna i gospodarcza regionu. Lista pochodzi z 1975 roku, a jej stworzenie związane było ze zmianą struktury administracyjnej Polski. Powstanie nowych województw wymusiło na pezetpeerowskiej administracji konieczność nowego określenia wykazu nomenklatury poszczególnych instancji PZPR. Wykaz wojewódzki był też punktem wyjścia do sporządzenia wykazów gminnych i miejskich.

Należy pamiętać, jak wielką wagę przywiązywano do kontroli mniejszości narodowych, w przypadku województwa suwalskiego – Litwinów. Stanowiska przewodniczącego i sekretarza Zarządu Głównego Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz redaktora naczelnego kwartalnika „Aušra” znajdowały się w nomenklaturze Komitetu Centralnego PZPR. Warto dodać, że również działania SB przeciwko mniejszości litewskiej były nadzorowane bezpośrednio przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Elementem nomenklatury była także lista tzw. rezerwy kadrowej komitetów PZPR na której znajdowały się osoby uznane za odpowiadające kryteriom partii komunistycznej, przeszkolone ideologicznie i oczekujące na zwolnienie się odpowiedniego stanowiska. Bardzo często praca w komitecie PZPR umożliwiała późniejszą karierę w gospodarce, kulturze itp. Doświadczenia nabyte w komitecie – według partyjnej logiki – dawały kompetencje do zarządzania we wszelkich dziedzinach.

  

Wykaz stanowisk objętych nomenklaturą w województwie suwalskim (lipiec 1975 rok) 8

  

Lista stanowisk objętych nomenklaturą Komitetu Centralnego PZPR

  

Instytucja Stanowisko
Urząd Wojewódzki wojewoda, wicewojewodowie
Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej komendant wojewódzki, zastępca

ds. bezpieczeństwa, zastępca ds. milicyjnych

Sąd Wojewódzki prezes Sądu Wojewódzkiego
Prokuratura Wojewódzka prokurator wojewódzki
Zarząd Główny

Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego

przewodniczący, sekretarz
Redakcja Kwartalnika „Aušra” redaktor naczelny

  

  

Lista stanowisk objętych nomenklaturą Komitetu Wojewódzkiego PZPR

oraz komitetów miejskich, miejsko-gminnych i gminnych 9

  

Instytucja

Stanowisko będące w nomenklaturze

Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego

Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego

Sekretarzy

Komitetu Wojewódzkiego

Komitetów Miejskich, Komitetów Miejsko-

Gminnych i Komitetów Gminnych

Komitet Wojewódzki PZPR

pracownicy polityczni

przewodniczący komisji problemowych, pracownicy biurowi i techniczni

Komitety miejskie, gminne i miejsko-gminne

I sekretarze, przewodniczący Komisji Kontroli Partyjnej

II sekretarze

Komitety zakładowe

I sekretarze

Urząd Wojewódzki

dyrektor biura Wojewódzkiej Rady Narodowej,

dyrektorzy wydziałów i jednostek równorzędnych

zastępcy dyrektorów wydziałów i jednostek równorzędnych, członkowie prezydium WRN

kierownicy oddziałów

Wojewódzka Rada Związków Zawodowych

przewodniczący

wiceprzewodniczący, sekretarz

przewodniczący oddziałów, zarządów gminnych związków zawodowych

Wojewódzka Rada Kobiet

przewodnicząca

Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet

przewodnicząca

sekretarz

Komenda Wojewódzka MO

zastępcy komendanta wojewódzkiego, naczelnicy wydziałów

Zarząd Zdrowia KW MO

dyrektor

zastępca dyrektora

Wojewódzki Społeczny Komitet Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej

przewodniczący

Wojewódzki Sztab Wojskowy

szef WSW

zastępca szefa WSW

Sąd Wojewódzki

wiceprezesi

Sądy rejonowe

prezesi

Prokuratura Wojewódzka

zastępcy prokuratora

Prokuratury rejonowe

prokurator rejonowy

Areszty śledcze

naczelnicy

Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych

komendant

zastępcy komendanta

Wojewódzki Zarząd Urządzeń Pożarniczych

dyrektor

Wojewódzka Rada Adwokacka

dziekan

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

dyrektor

zastępcy dyrektora

Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację

prezes, sekretarz

Polski Związek Niewidomych

przewodniczący

Związek Inwalidów Wojennych

przewodniczący

Zjednoczony Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

przewodniczący

Polski Związek Głuchych

kierownik

Wojewódzkie Biuro Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża

kierownik

Polski Komitet Pomocy Społecznej

przewodniczący, sekretarz

Wojewódzkie jednostki służby zdrowia Zakładów Opieki Zdrowotnej

dyrektorzy

Wojewódzki Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy

przewodniczący

Urzędy miejskie i gminne

naczelnicy

zastępcy naczelników

sekretarze

Posterunki miejskie i gminne MO

komendanci miejscy w Suwałkach, Augustowie, Ełku i Giżycku

komendanci komisariatów i posterunków

Rada Wojewódzka Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej

przewodniczący, sekretarz

sekretarze komisji (etatowi)

Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Socjalistycznej

przewodniczący

zastępcy przewodniczącego

Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej

przewodniczący

zastępcy przewodniczącego

Komenda Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego

komendant

zastępcy komendanta

Kuratorium Oświaty i Wychowania

kurator, wicekuratorzy

inspektorzy, pracownicy pedagogiczni (w miastach)

zastępcy inspektorów

Szkoły gminne

dyrektorzy i zastępcy

Szkoły średnie

dyrektorzy

zastępcy dyrektorów

Policealne studia zawodowe

dyrektorzy

Szkoły specjalne

dyrektorzy

Domy dziecka

dyrektorzy

Zakłady wychowawcze

dyrektorzy

Internaty

kierownicy

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

dyrektor, zastępcy dyrektora

kierownicy działów

dyrektorzy bibliotek miejskich i gminnych

Wojewódzki Dom Kultury

dyrektor, zastępcy dyrektora

kierownicy działów

dyrektorzy miejskich domów kultury, dyrektorzy gminnych ośrodków kultury

Muzeum Okręgowe

dyrektor

dyrektorzy muzeów regionalnych

Związek Nauczycielstwa Polskiego

prezes, sekretarz

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna

dyrektor

zastępca dyrektora

Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa

dyrektor

zastępca dyrektora

Komitet Frontu Jedności Narodu

przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz komitetu wojewódzkiego

przewodniczący komitetów miejskich, zarządów miejsko-gminnych, zarządów gminnych

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

prezes

wiceprezes, sekretarz zarządu okręgowego

prezesi zarządów miejskich, zarządów miejsko-gminnych, zarządów gminnych

Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej

prezes, wiceprezesi, sekretarze zarządu wojewódzkiego

prezesi zarządów miejskich, zarządów miejsko-gminnych, zarządów gminnych

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

prezes, wiceprezesi, sekretarze zarządu wojewódzkiego

prezesi zarządów miejskich, zarządów miejsko-gminnych, zarządów gminnych

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

prezes, wiceprezesi, sekretarze zarządu wojewódzkiego

prezesi zarządów miejskich, zarządów miejsko-gminnych, zarządów gminnych

Oddział PSW „PKR”

dyrektor

Stowarzyszenia społeczno-kulturalne

prezesi

Wojewódzki Urząd Statystyczny

dyrektor

zastępcy dyrektora

Oddział Wojewódzki Narodowego Banku Polskiego

dyrektor

zastępcy dyrektora

Oddział Wojewódzki Powszechny Zakład Ubezpieczeń

dyrektor

zastępcy dyrektora

Państwowy Zakład Przewodów Elektrycznych w Ełku i Wilkasach

dyrektor

zastępcy dyrektora

Augustowskie Zakłady Obuwia

dyrektor

zastępcy dyrektora

Zakład Produkcyjny Żelbetowych Elementów Przemysłowych w Ełku

dyrektor

zastępcy dyrektora

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych Kolbet w Suwałkach

dyrektor

zastępcy dyrektora

ZBEB Niegocin

dyrektor

Ełckie Przedsiębiorstwo Budowlane

dyrektor

zastępcy dyrektora

Augustowskie Przedsiębiorstwo Budowlane

dyrektor

zastępcy dyrektora

Piskie Przedsiębiorstwo Budowlane

dyrektor

zastępcy dyrektora

Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

prezes

wiceprezes

Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem”

prezes

wiceprezes

Wojewódzka Spółdzielnia Usługowa

prezes

wiceprezes

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych

dyrektor

zastępcy dyrektora

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

dyrektor

zastępcy dyrektora

Żegluga Mazurska

dyrektor

zastępcy dyrektora

Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów

prezes

wiceprezesi

Wojewódzki Oddział Naczelnej Organizacji Technicznej

przewodniczący

wiceprzewodniczący

Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego

przewodniczący

wiceprzewodniczący

Wojewódzki Oddział PKS

dyrektorzy

Rejonowe Zarządy Dróg

dyrektorzy

Inspektoraty Rejonowe PZU

kierownicy

Przedsiębiorstwa przemysłu budowlanego, handlowe, usługowe (nieobjęte nomenklaturą KW)

dyrektorzy, kierownicy, prezesi

Spółdzielnie pracy (nieobjęte nomenklaturą KW)

prezesi

Zakłady wchodzące w skład kombinatów (nieobjęte nomenklaturą KW)

kierownicy

Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych

prezes

wiceprezesi

Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni

prezes

wiceprezesi

Państwowe Gospodarstwa Rolne

dyrektor

zastępcy dyrektora

Zarząd Wojewódzki Gminnych Spółdzielni Mieszkaniowych

prezesi

wiceprezesi

Zakłady mięsne

dyrektorzy

zastępcy dyrektora

Budowa Fabryki Mebli

dyrektorzy

zastępcy dyrektora

FBW, FDW [?]

dyrektorzy

zastępcy dyrektora

Bank Gospodarki Żywnościowej

dyrektor

zastępcy dyrektora

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracji

dyrektorzy

zastępcy dyrektora

Oddział Państwowych Zakładów Zbożowych

dyrektorzy

zastępcy dyrektora

Mazurska Wytwórnia Tytoniowa w Augustowie

dyrektorzy

zastępcy dyrektora

Oddział Centrali Nasiennej

dyrektorzy

zastępcy dyrektora

POZM POZW [?]

kierownik

zastępcy kierownika

Spółdzielnie produkcyjne

prezesi

Okręgowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska

prezes

wiceprezes

Zakłady piwowarskie

dyrektor

Przedsiębiorstwo „Las”

kierownicy

Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych

dyrektor

Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego

dyrektor

Lustracja Centralna Rada Spółdzielczości

kierownik

Oddział Wojewódzki Zakłady Transportu Mlecznego

kierownik

Inspektorat Cukrowni Łapy

główny inspektor

Oddział Transportu Leśnego

kierownik

Polski Związek Łowiecki

sekretarz

Państwowe ośrodki maszynowe

dyrektorzy

zastępcy dyrektora

Baza Transportu i Sprzętu Melioracyjnego

kierownik

Nadleśnictwa

nadleśniczy

leśniczy

Suwalskie Zakłady Drobiarskie

dyrektor

zastępcy dyrektora

Rolniczy Zakład Doświadczalny Siejnik

dyrektor

zastępcy dyrektora

S. [słowo nieczytelne]

dyrektor

zastępcy dyrektora

Państwowe Gospodarstwo Rybackie

dyrektor

dyrektorzy zakładów, zastępcy dyrektora

Tartaki

kierownicy

Zakłady Płyt Pilśniowych i innych

dyrektor

zastępcy dyrektora

Fabryka Mebli

dyrektor

Państwowe Gospodarstwa Rolne, […]

kierownicy zakładów

Spółdzielnie Kółek Rolniczych

dyrektorzy

Gminne Spółdzielnie

prezesi, wiceprezesi

Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe, Bank Gospodarki Żywnościowej

kierownicy

Gminna służba rolna

kierownicy

Gminna służba weterynaryjna

lekarze

Zakłady produkcyjne nieobjęte nomenklaturą KW

kierownicy

Pracownicy obsługi biura rady miejskiej, miejsko-gminnej, gminnej

referenci

 

 

 


 

do spisu treści

następny artykuł