AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

Jarosław Schabieński

 

Kwestia przeznaczenia budynku KW PZPR w Suwałkach

w świetle dokumentów z archiwum Krzysztofa Zadrąga

  

cz.2 z 2

  

  

  


17

 

1981 luty 18, Suwałki – Druk ulotny. Komunikat MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze o przebiegu negocjacji między stroną rządową a solidarnościową w sprawie losów budynku KW PZPR w Suwałkach

  

  

Komunikat

  

W dniu 18.02.1981 r. odbyło się posiedzenie w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach w sprawie zagospodarowania budynku KW PZPR przy ul. Noniewicza. W rozmowach udział wzięli:

1. Stanisław Milczarek – przedstawiciel wydziału ogólnego KC PZPR;

2. Włodzimierz Tychmanowicz – przedstawiciel wydziału organizacyjnego KC PZPR;

3. Stefan Gajda – przedstawiciel wydziału organizacyjnego KC PZPR;

4. Aleksy Łozowski – sekretarz KW PZPR w Suwałkach;

5. Eugeniusz Złotorzyński – wojewoda suwalski;

6. Stanisław Wądołowski – członek KKP [Krajowej Komisji Porozumiewawczej] NSZZ „Solidarność” w Gdańsku;

7. Stanisław Paluszczyński – członek Prezydium MKR [Międzyzakładowej Komisji Robotniczej] NSZZ „Solidarność” w Szczecinie;.

8. Marek Sztabkowski – przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze;

9. Tadeusz Tylenda – wiceprzewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze;

10. Jarosław Słabiński – członek prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze;

11. Jan Jarecki – jw.;

12. Lech Biegalski – jw.;

13. Bożena Mrozinkiewicz – jw.;

14. Janusz Pawłowski – ekspert MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze;

15. Krzysztof Zadrąg – członek MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze.

  

Po wnikliwej dyskusji postanowiono:

1. Wstrzymać dalsze przenoszenie agend KW PZPR do nowej siedziby oraz wstrzymać wszelkie prace adaptacyjne opuszczanych pomieszczeń.

2. Urząd Wojewódzki przeanalizuje program przedstawiony przez MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze mający na celu wydatną poprawę sytuacji służby zdrowia, który miałby być realizowany w nowej siedzibie KW bądź w innym kompleksie budynków, które wskaże Urząd Wojewódzki do dnia 27 lutego 1981 r.

3. W przypadku niezabezpieczenia innego kompleksu, o wykorzystaniu siedziby KW PZPR na realizację programu przedstawionego przez MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze zadecydują władze centralne.

4. Obecni na posiedzeniu – przedstawiciel KC PZPR ob. Stanisław Milczarek i członek Pre-zydium KKP NSZZ „Solidarność” w Gdańsku ob. Stanisław Wądołowski – zobowiązali się rozmowy dotychczasowe przedstawić władzom centralnym.

  

MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze

  

  


18

 

1981 luty, Suwałki – Teleks MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze do przedstawiciela Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku relacjonujący przebieg negocjacji w sprawie losów budynku KW PZPR w Suwałkach

  

  

852613 kolbet pl

Tu MKZ Suwałki do Stanisława Wądołowskiego.

  

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu przedstawicieli KKP i MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach z władzami polityczno-administracyjnymi woj. suwalskiego w dniu 18 II 1981 r. w sprawie zagospodarowania nowo wybudowanego kompleksu budynków KW PZPR w Suwałkach MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze, otrzymał następującą odpowiedź. Podajemy pełny tekst odpowiedzi.

  

  

Wojewoda Suwalski

Suwałki, dnia 26.02.1981 r.

Nr pisma or1-0712/II/81

Międzyzakładowy Komitet Założycielski

NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze w Giżycku

Delegatura w Suwałkach

  

W nawiązaniu do rozmów przeprowadzonych w dniu 18 lutego 1981 roku w sprawie zagospodarowania nowo wybudowanego budynku KW PZPR przy ul. Noniewicza uprzejmie informuję:

1. Władze polityczno-administracyjne województwa podtrzymują nadal swoje poprzednie propozycje zgłoszone w tej sprawie.

2. Powyższe stanowisko wynika z następujących przesłanek:

- wymienione w propozycjach MKZ poradnie wąskospecjalistyczne nie będą mieć obecnie właściwego zaplecza w oddziałach szpitalnych, co jest zasadniczym warunkiem rozwinięcia prawidłowej ich działalności,

- brak jest także odpowiedniej kadry specjalistycznej, niezbędnej do uruchomienia wymienionych w waszych propozycjach poradni, a sprowadzenie specjalistów spoza województwa jest obecnie niemożliwe ze względu na ogólny deficyt tego rodzaju specjalistów w naszym regionie,

- specjalizacja kadry własnej jest długotrwała, m.in. ze względu na brak odpowiedniej bazy szpitalnej. Koniecznym byłoby również podjęcie specjalizacji przez większość zatrudnionych w mieście pediatrów, wskutek czego w lecznictwie podstawowym, dotychczas i tak często niewydolnym, pozostałaby znikoma ich ilość,

- zagospodarowanie budynku na cele służby zdrowia trwałoby co najmniej dwa lata i przy istniejących trudnościach wykonawczych mogłoby wpłynąć na opóźnienie oddania do użytku nowego szpitala, którego budowę uważamy za priorytetową.

3. W powyższej sprawie wojewoda zasięgał opinii Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

4. Biorąc pod uwagę propozycje MKZ, aby umieścić służbę zdrowia w jednym kompleksie budynków, władze polityczno-administracyjne województwa widzą możliwość sukcesywnego przekazywania na potrzeby służby zdrowia pomieszczeń po byłej siedzibie Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kościuszki 71. Tempo przejmowania tych pomieszczeń przez służbę zdrowia uzależnione byłoby od pozyskania specjalistycznych kadr medycznych.

Przekazując powyższe stanowisko, liczę na konstruktywne podejście MKZ NSZZ „Solidarność” do wymienionych propozycji.

  

podpisał

w zastępstwie wojewody

mgr Józef Kapel

wicewojewoda

  

  

MKZ NSZZ „Solidarność” Pojezierze ocenia tę wypowiedź jako absolutne ignorowanie potrzeb społecznych i społeczeństwa województwa suwalskiego. Sformułowania ujęte w odpowiedzi są w wielu wypadkach nieprawdziwe i ocena propozycji MKZ jest jednostronnie wypaczona. Dlatego wyjaśniamy.

1. Propozycje MKZ uwzględniają również potrzeby oświaty i tak:

- budynek WOKI proponujemy dla szkoły pielęgniarskiej i wychowawczyń przedszkoli,

- budynki po OHP na ul. Armii Czerwonej i ul. Przytorowej przeznaczyć na potrzeby oświaty,

- obecnie w budynku WOKI czasowo mieści się Szkoła Podstawowa nr 5, która wróci do swego budynku po remoncie,

- po zasiedleniu WOKI przez szkoły pielęgniarską i wychowawczyń przedszkoli ulegnie rozgęszczeniu Zespół Szkół nr 2,

- po zlikwidowaniu w Urzędzie Wojewódzkim czterech sal konferencyjnych z pięciu, jakie się w tym budynku znajdują (buduje się obecnie duża sala konferencyjna) i przeznaczeniu ich na pomieszczenia biurowe istnieje realna możliwość przeniesienia do Urzędu Wojewódzkiego KW PZPR, łącząc funkcje wydziałów jednakowych administracji i partii,

- budynki po KW PZPR i KM PZPR przeznaczyć na potrzeby oświaty.

2. W budynku głównym KW PZPR przy ul. Noniewicza, zgodnie z opracowaniem adaptacyjnym instytutu budownictwa służby zdrowia, mieści się cały zespół diagnostyczno-laboratoryjny.

3. Zgodnie z oświadczeniem Wojewódzkiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia, mamy wystarczającą liczbę specjalistów w województwie. Ponadto około 30% kadry robi obecnie specjalizację. Województwo utrzymuje dwustu stypendystów lekarzy w różnych specjalnościach, którzy podejmą pracę na terenie województwa. Dlatego uważamy, iż nie występuje w naszym województwie sytuacja braku kadrowego.

4. Twierdzenie, iż adaptacja kompleksu budynków KW PZPR na potrzeby służby zdrowia trwałaby co najmniej dwa lata, jest grubym nieporozumieniem. Jeżeli władze po opuszczeniu budynku KW PZPR przy ul. Lenina w ciągu dwóch dni potrafiły zmobilizować siły własne i rozebrać wszystkie ścianki działowe w budynku, to przy takim zaangażowaniu własnym władz i pełnym poparciu społeczeństwa województwa suwalskiego możliwe jest i realne dokonanie adaptacji w przeciągu pół roku.

5. W okresie sześcioletniej budowy szpitala wojewódzkiego wybudowano w Suwałkach Urząd Wojewódzki, KW PZPR, KW MO (bardzo zaawansowane prace budowlane). Szpital wybudowany został zaledwie częściowo w stanie surowym, dlatego też uważamy, iż obowiązkiem władz jest zakończenie budowy szpitala do roku 1982. Jest to niezależne od problemu zagospodarowania nowo wybudowanego KW PZPR przy ul. Noniewicza.

6. Propozycja władz przekazania na potrzeby służby zdrowia byłej siedziby Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kościuszki 71 jest nieaktualna, gdyż służba zdrowia zagospodarowała ten budynek w roku 1979.

7. Czas adaptacji nowo wybudowanego kompleksu budynków KW PZPR przy ul. Noniewicza byłby znacznie krótszy, gdyby na postulaty załóg pracowniczych województwa suwalskiego z miesięcy sierpnia i września zostały wstrzymane wszelkie prace budowlane na w/w obiektach. Koszt adaptacji obecnie wynosi 10 mln złotych, a byłby mniejszy, gdyby przerwano budowę.

MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze uważa, iż wyczerpał wszelkie możliwości porozumienia z władzami polityczno-administracyjnymi województwa suwalskiego, jak również nie widzi możliwości przekonania ludzi zajmujących kierownicze stanowiska w partii i administracji państwowej o rzeczywistych potrzebach społeczeństwa.

Zwracamy się z prośbą o natychmiastowe rozstrzygnięcie kwestii zagospodarowania na cele społeczne KW PZPR w Suwałkach. Ze względu na oportunizm i zdecydowane odcięcie się od głosu społecznego kierownictwa partii i administracji, jak również działania tych ludzi ogłupiające społeczeństwo w celu obrony swoich prywatnych interesów, na co wskazuje fakt zasiedlenia w nocy z 14 na 15 lutego przy silnej obstawie milicji z psami nowo wybudowanego KW PZPR przez aparat polityczny. Fakt ten miał miejsce trzy dni po wygłoszonym exposé rządowym. Uważamy, iż dziesięciopunktowy program rządu wygłoszony przez premiera W[ojciecha] Jaruzelskiego dotyczył wszystkich obywateli PRL. Niewykonanie tego programu przez aparat polityczny i administracyjny województwa suwalskiego uważamy jako lekceważenie poczynań rządowych i działaniem swym wykazuje wotum nieufności dla programu rządowego. MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze uważa, iż tacy ludzie nie mogą w żadnym wypadku sprawować władzy w województwie suwalskim. Żądamy zmian na stanowisku wojewody suwalskiego i wicewojewody, prezydenta miasta Suwałki, sekretariatu KW PZPR w Suwałkach ze względu na nieodpowiedzialne działanie, okłamywanie społeczeństwa, lekceważenie społeczeństwa i opinii publicznej, jak również działaniem swym wymierzanie ciągle policzków społeczeństwu województwa suwalskiego.

  

MKZ NSZZ „Solidarność”

Region Pojezierze

  

Do wiadomości:

KKP Gdańsk

KC PZPR Warszawa

URM Warszawa

  

  


19

 

1981 marzec 18, Giżycko – Dodatek specjalny do „Informatora MKZ NSZZ »Solidarność« Regionu Pojezierze w Giżycku”, zawierający uchwałę MKZ o rozpoczęciu akcji strajkowej na wypadek niepodjęcia przez Komisję Rządową rozmów w sprawie przekazania gmachu KW PZPR w Suwałkach na cele społeczne

  

  

Dodatek specjalny do Informatora MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze

  

Giżycko, 18 marca 1981 r.

Do użytku wewnątrzzwiązkowego

  

  

Uchwała

Zebrania Delegatów MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze

  

My, delegaci zakładów pracy z Suwałk, Giżycka, Ełku, Węgorzewa, Pisza, Augustowa, Olecka, Orzysza, Gołdapi, Rynu, Mikołajek, Białej Piskiej, Sejn i innych – na znak protestu przeciwko ignorowaniu i oszukiwaniu społeczeństwa przez władze województwa suwalskiego oraz dla zamanifestowania poparcia żądań o przekazanie nowych gmachów KW PZPR w Suwałkach na cel stworzenia w województwie normalnych warunków leczenia ludzi pracy – ogłaszamy z dniem 19 marca 1981 roku od godziny 6.00 gotowość strajkową w Regionie Pojezierze.

Równocześnie przekazujemy swoje kompetencje do rozmów w tej sprawie naszym przedstawicielom wyznaczonym do negocjacji przez Zarząd MKZ. Zobowiązujemy Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze do zawieszenia gotowości strajkowej z chwilą podjęcia rozmów z Komisją Rządową. W razie nieprzybycia Komisji Rządowej do rozmów w naszej sprawie do dnia 25.03. br. zostanie w dniu 26.03. br. w godz. 10–12 przeprowadzony strajk ostrzegawczy, a od 1 IV br. strajk okupacyjny w wytypowanych zakładach pracy województwa. W przypadku dalszego niepodejmowania rozmów ilość zakładów pracy objętych akcją strajkową będzie rosła.

Kalendarz strajku oraz instrukcja strajkowa ma zostać opracowana przez Prezydium MKZ i dostarczona Komisjom Zakładowym do dnia 23 marca br.

  

Giżycko, dnia 18 marca 1981 roku

  

  

Budynki KW PZPR w Suwałkach

  

W dniu 16 marca br. delegacja MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze rozmawiała na ten temat w Radomiu z Lechem Wałęsą. Zrozumiał, żałował, że nie miał czasu wcześniej poznać szczegółów tej sprawy. Obiecał, że jesteśmy w kolejce jego interwencji zaraz po Radomiu. W wyniku rozmów z Wałęsą delegacja udała się do Warszawy. W nocy z poniedziałku na wtorek, z inicjatywy Lecha Wałęsy zorganizowano spotkanie z ekspertami. Jest prawdopodobne, że jeszcze w tym tygodniu, na wniosek KKP [Krajowej Komisji Porozumiewawczej], przybędzie do Suwałk delegacja rządowa, przedstawiciele KKP oraz eksperci, aby podjąć rozmowy na nasz temat. Aby dać przykład władzom wojewódzkim w Suwałkach, że zanim podejmie się decyzję w tak ważnej sprawie – trzeba sobie przypomnieć, że społeczeństwo także istnieje i ma coś do powiedzenia w naszym ustroju. W związku z tym potrzebna jest mobilizacja wszystkich zakładów pracy, całego społeczeństwa. Należy zachować dyscyplinę w pracy i na terenie miast w dniu obrad. Pokażmy naszą dojrzałość, udowodnijmy, że zasługujemy na poważne traktowanie naszych żądań. Niech wszyscy zobaczą, że stawialiśmy i stawiamy tę sprawę w interesie i kontekście społecznym, że nie jest to awanturnictwo polityczne.

Koniecznie potrzebne jest zebranie i dostarczenie do MKZ ogłoszonego wcześniej referendum. Jeszcze nie wszystkie zakłady wzięły udział w tej ważnej dla nas i pilnej akcji.

  

  


20

 

1981 marzec 22, Giżycko – Teleks Biura Analiz Bieżących MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze w Giżycku z informacją o zawieszeniu lokalnej akcji strajkowej w związku z kryzysem bydgoskim

  

  

Tu Biuro Analiz Bieżących MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze w Giżycku

Serwis Informacyjny

  

Giżycko, dnia 22 marca 1981 roku

  

  

Gotowość strajkowa w Regionie Pojezierze

1. Wspólne zebranie plenarne delegatów zakładów pracy województwa suwalskiego, zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”, w dniu 18 marca br. po zatwierdzeniu połączenia dotychczasowych MKZ-tów w Giżycku i w Suwałkach, podjęło uchwałę o gotowości strajkowej regionu z dniem 19 marca od godz. 6.00. Gotowość została ogłoszona w związku z nieuczciwym postępowaniem władz wojewódzkich w sprawie negocjacji dotyczących przekazania na cele służby zdrowia kompleksu gmachów KW PZPR w Suwałkach.

2. Kto był winny – jak zwykle kozioł ofiarny.

3. Ze zdziwieniem usłyszeliśmy w DTV [Dzienniku Telewizyjnym], w którym mówiono o naszej gotowości strajkowej, że wojewoda suwalski – Eugeniusz Złotorzyński zrezygnował z pełnionej funkcji. Było to podane w taki sposób, iż nie ulegało wątpliwości słuchacza, że rezygnacja ta nastąpiła na skutek gotowości strajkowej regionu. Sprytnie podsunięto więc opinii publicznej i wyższym władzom kozła ofiarnego, pozornie winnego temu społecznemu konfliktowi. Tymczasem wojewoda Złotorzyński już dużo wcześniej, udając się do szpitala do Warszawy, zasugerował swoje odejście ze stanowiska, motywując ten fakt rzeczywiście ciężkim stanem zdrowia. My uczestniczyliśmy w tych negocjacjach i wiemy, że wojewoda, pod naciskiem sekretarza organizacyjnego KW PZPR w Suwałkach, Aleksego Łozowskiego, nie miał w tej sprawie wiele do powiedzenia i był praktycznie wyłączony z podejmowania w tym temacie decyzji. Pierwszy sekretarz KW – pan Lubowicki, tak dalece interesował się tym nabrzmiałym społecznie problemem, że ani razu nie wziął udziału w rozmowach, kompletnie ignorując przedstawicieli społeczeństwa i załóg.

4. Dlatego uważamy, że należy sprostować tendencyjne stwierdzenie, a przynajmniej zasugerowanie winy wojewody. Działanie to miało na celu oczyszczenie pozostałych i głównych decydentów w tej sprawie, którzy chcieliby pozostać z czystym obliczem w cieniu konfliktu grożącego akcją strajkową w województwie. Te nici były jednak za grube.

5. W dniu 19 marca br. oddziały MO i SB siłą usunęły z sali obrad WRN w Bydgoszczy delegację NSZZ „Solidarność”, zaproszoną do udziału w sesji. Bezpośrednią przyczyną nieporozumienia było podstępne przerwanie obrad przed zaplanowanym wystąpieniem przedstawicieli „Solidarności”, którzy mieli przedstawić problemy chłopów okupujących lokal ZSL. W wyniku brutalnej akcji, na tyłach gmachu WRN ciężko pobito przewodniczącego MKZ Bydgoszcz – Jana Rulewskiego, członka Prezydium MKZ – Mariusza Łebentowicza i 68-letniego przedstawiciela rolników – Romana Bartoszcze. Jan Rulewski jest ponadto członkiem Prezydium KKP NSZZ „Solidarność” i jak na ironię – członkiem powołanej niedawno przez premiera czteroosobowej grupy specjalnej, w skład której oprócz niego wchodzi Marian Jurczyk i dwóch pułkowników KG MO. Zadaniem tej grupy „szybkiego reagowania” ma być natychmiastowe wyjaśnianie i interweniowanie w każdym zgłaszanym z terenu przypadku łamania praworządności lub dokonywania represji w stosunku do członków i działaczy związkowych. Pobici przebywają w szpitalu. Prezydium KKP oraz delegacja rządowa przebywają w Bydgoszczy i niezależnie od siebie wyjaśniają przebieg wydarzeń. Dziś w Warszawie wicepremier M[ieczysław] Rakowski przyjmie przedstawicieli Prezydium KKP z Lechem Wałęsą, w celu ustalenia wspólnego stanowiska w tej sprawie i określenia dróg wyjścia z nowego, niepotrzebnego konfliktu.

6. Prezydium KKP w związku z wydarzeniami w Bydgoszczy odwołało wszelkie akcje lokalne Związku i ogłosiło dla wszystkich jego instancji w kraju natychmiastową gotowość strajkową. W komunikacie KKP czytamy: „…zobowiązuje się wszystkie instancje Związku do przygotowania swoich członków na dzień 23.03. br. – do spełnienia wszelkich zadań wynikających z zaistniałej sytuacji…”.

7. Ocena sytuacji – zdaniem Prezydium KKP i ekspertów, akcja bydgoska była celową prowokacją wymierzoną w rozbicie zapoczątkowanej współpracy między „Solidarnością” a premierem generałem Wojciechem Jaruzelskim. Są ludzie i instytucje, którym zależy na niedopuszczeniu do pokoju społecznego, do zjednoczenia się narodu z rządem i wojskiem, do okrzepnięcia silnej Polski i zgody wszystkich prawdziwych Polaków. Klika ta ujawnia powoli swoje twarze. Za wcześnie jeszcze na nazwiska, wierzymy jednak, że wraz z ich ujawnieniem nastąpi czystka kadrowa do samego dołu i rozpocznie się prawdziwa odnowa.

8. W związku z sytuacją ogólnopolską Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Giżycku zawiesiło akcję lokalną do czasu zakończenia i wyjaśnienia sprawy bydgoskiej. Kontynuacja sprawy lokalnej nastąpi automatycznie po rozwiązaniu konfliktu ważniejszego dla Polski i Związku jako całości. Przyjazd przedstawiciela rządu do Suwałk został przełożony.

  

  


21

 

1981 marzec 21, Suwałki – Druk ulotny. Komunikat MKZ NSZZ „Solidarność” informujący o kolejnych działaniach związanych z zasiedleniem budynku KW PZPR w Suwałkach

  

  

Suwałki, 23 marca 1981 r.

  

Komunikat z ostatniej chwili

Stanowisko MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze.

  

W dniu dzisiejszym dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach, korzystając z bezprawnej propozycji uczynionej stacji przez pierwszego sekretarza KW PZPR w Suwałkach Eugeniusza Lubowickiego, a mianowicie oddającej stacji hotel WOKI (II piętro w nowo zbudowanym kompleksie budynków KW PZPR) rozpoczęła przeprowadzkę siłami taksówek bagażowych, ponieważ przedsiębiorstwa posiadające transport odmówiły udzielenia go do tej bezprawnej akcji.

W dniu 18 lutego 1981 r. trzej przedstawiciele KC PZPR, członek Prezydium KKP NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, doradca – mediator z ramienia ks. kardynała Wyszyńskiego oraz wojewoda Eugeniusz Złotorzyński i sekretarz KW PZPR Alojzy Łobzowski, a także delegaci Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze Tadeusz Tylenda, Jarosław Słabiński i Krzysztof Zadrąg podpisali wspólne ustalenie, że wszelkie czynności dotyczące zagospodarowania nowo zbudowanego kompleksu KW PZPR, a także innych budynków przekazywanych zostają wstrzymane do czasu wspólnego uzgodnionego ustalenia, co nastąpi na wspólnych rozmowach władz centralnych polityczno-administracyjnych i KKP NSZZ „Solidarność” w obecności władz wojewódzkich i MKZ Region Pojezierze. Jak dotąd takich ustaleń nie dokonano i z tego względu działania Pierwszego Sekretarza KW PZPR w Suwałkach i dyrekcji SANEPID w Suwałkach jest bezprawne, wprowadzające zamęt i powodujące napięcia i zdenerwowanie w społeczeństwie, i MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze nie wyraża na nie zgody i apeluje, aby nikt dla kogo prawo winno być prawem, nie przykładał rąk do tych machinacji.

  

Do wiadomości:

1. KZ NSZZ „Solidarność” przy Stacji Sanepid

2. Dyrekcja Sanepid

3. Urząd Wojewódzki w Suwałkach

4. Urząd Rady Ministrów

5. KC PZPR

6. KKP w Gdańsku

  

Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność”

Region Pojezierze

Podpisał członek Prezydium

Krzysztof Zadrąg

  

  


22

 

1981 marzec 24, Suwałki – Instrukcja strajku ostrzegawczego wydana przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” w Suwałkach

  

  

Instrukcja strajku ostrzegawczego

  

1. Strajk ostrzegawczy obowiązuje zgodnie z decyzją KKP z dnia 24 III 1981 r. W dniu 27 marca 81 r. od godz. 8.00 do 12.00. W związku z tym polecamy wszystkim Komisjom Zakładowym przekształcić się w Komitety Strajkowe i powiadomić o tym fakcie kierownictwa poszczególnych zakładów pracy.

2. Komitet Strajkowy obowiązany jest podać do ogólnej wiadomości instrukcję strajkową oraz imiennie przydzielić określone zadania i prace poszczególnym członkom Komitetu Strajkowego a także członkom służb porządkowych,

- zanalizować i wskazać do wykonania prace, które muszą być wykonane w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa zakładu pracy i niedopuszczenia do spowodowania jakichkolwiek szkód w mieniu zakładu,

- wszyscy członkowie załogi, z kierownictwem włącznie podporządkowani są bezwzględnie Komitetowi Strajkowemu.

3. Całodobowe dyżury członków ZKS-ów [Zakładowych Komitetów Strajkowych] obowiązują do odwołania. Dyżurujący członkowie ZKS mają obowiązek zgłaszać się do MKS co 2 godziny. ZKS-sy z miast poza Suwałkami i Giżyckiem utrzymują stały kontakt z miejscowymi MKS-ami.

4. W stosunku do zakładów pracy, zatrudniających kilku czy kilkunastu pracowników, może być podjęta decyzja o ich przeniesieniu na teren większych zakładów pracy (po uprzednim zabezpieczeniu zakładu).

5. Od godz. 8.00 do 12.00 pracownicy przerywają pracę nie opuszczając swoich stanowisk pracy.

6. Stanowiska pracy mogą opuścić tylko służby porządkowe pełniące wyznaczone funkcje i zapewniające porządek, dyscyplinę, bezpieczeństwo zakładu i strajkujących.

7. Wszystkich pracowników obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania zakładu pracy w godzinach strajku ostrzegawczego.

8. Zakłady, instytucje lub urządzenia, których wyłączenie spowodowałoby szkody lub niemożność natychmiastowego uruchomienia po strajku, nie przerywają pracy lub przechodzą na bieg jałowy (podtrzymujący).

9. Ze strajku wyłącza się tylko te służby, których charakter wykonywanej pracy nie pozwala na jej przerwanie. W związku z tym nie strajkują:

a) służba zdrowia, szpitale, ośrodki zdrowia, apteki, SANEPID,

b) szkolnictwo,

c) zakłady energetyczne,

d) urzędy pocztowo-telekomunikacyjne,

e) grupy awaryjne gospodarki komunalnej.

f) Wyżej wymienione zakłady pracy solidaryzują się ze strajkującymi zakładami poprzez wywieszanie flag o barwach narodowych lub Czerwonego Krzyża oraz wywieszanie odpowiednich haseł na zewnątrz budynków.

10. Wyłącza się ze strajku ostrzegawczego (a także okupacyjnego) zakłady produkujące żywność, szczególnie artykuły pierwszej potrzeby, takie jak pieczywo, nabiał itp. oraz sklepy spożywcze z obsługującym je transportem.

  

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy apeluje do wszystkich strajkujących o godne zachowanie, spokój, bezwzględną dyscyplinę, rozwagę i dojrzałość obywatelską.

  

Suwałki, 24 marca 1981 r.

  

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

NSZZ „Solidarność” w Suwałkach

  

  


23

 

1981 marzec 27, Suwałki – Teleks Strajkowego Biura Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Suwałkach opisujący przebieg strajku 27 marca 1981 roku oraz zawierający odezwę „Do Kobiet Polek”

  

  

852613 Kolbet pl, MKS NSZZ „Solidarność” w Suwałkach „Strajkowe Biuro Informacyjne”. Podajemy informacje MKS NSZZ „Solidarność” w Suwałkach

  

Przebieg strajku ostrzegawczego

  

W strajku ostrzegawczym wzięły udział niemal wszystkie zakłady pracy za wyjątkiem zwolnionych decyzją KKS. Podobnie było w całej Polsce. Strajk wykazał, że prawie wszyscy Polacy są jednomyślni i nikt nie może powstrzymać fali odnowy. Wszyscy wiemy, że do tego strajku zostaliśmy zmuszeni. Zdajemy sobie sprawę, że strajki rujnują naszą gospodarkę, uderzają przede wszystkim w nas, ale nie mamy innej drogi do wywalczenia należnych nam praw. Szczególnie tu, w Suwałkach, zrozumieliśmy, że wybranie drogi pertraktacji z władzami, liczenie na ich dobrą wolę, doprowadziło do tego, iż przedstawiciele władz zlekceważyli nasze postulaty dotyczące zagospodarowania obiektu KW PZPR. Strajk jednocześnie wykazał, że możemy wzajemnie liczyć na siebie. Strajk nie jest zjawiskiem radosnym, ale wierzymy, że nasza postawa, godna i spokojna, służy prawdziwie naszej ojczyźnie. Trzeba podkreślić należytą patriotyczną postawę wielu członków partii, którzy mimo przeciwwskazań biura politycznego KC, poparli czynnie strajk. Wybraliśmy drogę trudną, pełną napięć i spięć, ale wierzymy, że dla mieszkańców Suwałk, a wszyscy razem – Polski, wywalczymy pełną praworządność i szacunek dla głosu ludzi pracy.

Po załatwieniu spraw ogólnopolskich nadejdzie czas realizacji naszych postulatów – suwalskich spraw. Nie spoczniemy nim dojdziemy do Polski, o której marzyliśmy przystępując do związku „Solidarność”, aby jak najmniej było takich suwalczan, którzy będą się wstydzić własnej odpowiedzi na pytanie: jaka była Twoja postawa podczas przełomowych wydarzeń w kraju.

  

Suwałki, 27 marca 1981 r.

  

  

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

NSZZ „Solidarność” w Suwałkach

  

Do Kobiet Polek

  

W tych trudnych chwilach wykazałyście, że słowo – Polka – nabiera szczególnego znaczenia, zgodnie z wielowiekową tradycją. Znamy Wasz codzienny trud w roli pracownic, zaopatrzeniowców, gospodyń domowych – a przede wszystkim – matek Polek. Mimo zatroskania nie dostrzegliśmy na Waszych twarzach zniecierpliwienia naszą postawą. Wspólnie wiemy, że tym razem nie możemy się cofnąć, bo jest to być może ostatnia szansa stworzenia Polski, o którą tyle razy walczyli nasi rodacy. Nasze wspólne zdecydowanie i rozważne działanie może przywrócić nam spokojny dom. Dalsza Wasza pomoc i cierpliwość jest nam niezbędna w urzeczywistnieniu naszych dążeń i pragnień. Wszyscy dziękujemy Wam – wierząc, że nasze dzieci żyć będą w kraju rzeczywistej równości, wolności i braterstwa, a przede wszystkim sprawiedliwości.

  

Suwałki, 27 marca 1981 r.

  

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

NSZZ „Solidarność” w Suwałkach

  

  


24

 

1981 kwiecień 6, Suwałki – Teleks. Fragment serwisu informacyjnego Biura Krajowego NSZZ „Solidarność” informujący o działaniach strony rządowej w czasie konfliktu o budynek KW PZPR w Suwałkach

  

  

Tu MKZ Suwałki, podajemy serwis informacyjny Biura Krajowego Gdańsk,
dnia 6.04.1981 r., godz. 9.00, nr 51.

  

Suwałki, 3.04. w ciągu nocy trwała akcja wcielania poborowych do wojska. Zabierano ich bezpośrednio z domów. Większość z wcielonych stanowili członkowie „Solidarności”. Zaobserwowano również, że wojsko rekwiruje samochody z różnych zakładów pracy. Wojsko zostało zgrupowane w lasach w okolicy Suwałk. Jak przypuszcza MKS Suwałki, może to być próba zastraszenia, ponieważ region nie przerwał jeszcze gotowości strajkowej. Akcja ta podjęta była przed akcją ogólnopolską i zawieszono ją na czas ogólnokrajowej gotowości strajkowej. 6.04. Plenum MKS Suwałki rozstrzygnie o zawieszeniu gotowości strajkowej do czasu zakończenia negocjacji z rządem. (5.04.)

Redaguje dział

  

  

Komunikat z ostatniej chwili godz. 14.00

  

Pod presją funkcjonariusza KW PZPR w Suwałkach towarzysza Sadowskiego, który telefonicznie wydał polecenie dyrektorowi Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Suwałkach, aby transportem przedsiębiorstwa przewieźć sprzęt SANEPIDU do budynku WOKI w kompleksie nowego KW PZPR.

Kierowcy przymuszeni, otrzymawszy polecenie na piśmie, jako zdyscyplinowani pracownicy, nie mieli innego wyjścia i wożą.

Przypominamy: działanie jest bezprawne i pełną odpowiedzialnością za wprowadzenie zamętu i napięcia w społeczeństwie województwa obciąża decydentów.

  

MKZ NSZZ „Solidarność”

Region Pojezierze

  

  


25

 

1981 kwiecień 9, Giżycko – Teleks. Fragment materiału Biura Informacyjnego MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze w Giżycku, zawierający uchwałę zebrania plenarnego MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze w Giżycku odwołującą gotowość strajkową w regionie

  

  

Biuro Informacyjne MKZ NSZZ „Solidarność”

Region Pojezierze w Giżycku

  

Uchwała zebrania plenarnego MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze w Giżycku

  

Ełk, dnia 9 kwietnia 1981 r.

… 4. Zebranie odwołało gotowość strajkową w regionie w sprawie przekazania nowych budynków przy ul. Noniewicza w Suwałkach na cele służby zdrowia. Zarząd otrzymał termin bezkonfliktowego załatwienia tej sprawy do dnia 30 kwietnia br. Po tym terminie zebranie delegatów podejmie właściwą decyzję o dalszym stanowisku związku wobec wyniku negocjacji.

  

Giżycko, dnia 23.04.1981 r.

  

Komisje Zakładowe

Komisje Koordynacyjne

wszystkie

  

  


26

 

1981 kwiecień 10, Gdańsk – Maszynopis pisma członka prezydium KKP NSZZ „Solidarność” Stanisława Wądołowskiego do premiera PRL Wojciecha Jaruzelskiego informującego o przebiegu konfliktu o budynek KW PZPR w Suwałkach

  

  

Obywatel Prezes

Rady Ministrów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

  

MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze zwrócił się do Sekcji Interwencyjnej KKP, którą reprezentuję, o interwencję i pomoc w rozwiązaniu ich starań o przekazanie dla potrzeb społeczeństwa Suwałk i województwa nowo zbudowanego kompleksu gmachów KW PZPR w Suwałkach. Ich starania wynikły z żądań składanych na ręce władz politycznych i administracyjnych już w miesiącach sierpniu i wrześniu 1980 r. przez społeczeństwo i załogi zakładów pracy, i datują się od 18 listopada ubiegłego roku. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z października 1980 r. i odnośnym fragmentem końcowego przemówienia Pierwszego Sekretarza KC PZPR Stanisława Kani wygłoszonego na zakończenie VII Plenum KC, zalecającym przekazywanie obiektów administracyjnych na cele społecznie użyteczne, przy naprawdę palących potrzebach społeczeństwa Suwalszczyzny w dziedzinie służby zdrowia, oświaty, kultury – osobiście byłem i widziałem – są jak najbardziej uzasadnione.

Lecz starania przedstawicieli społeczeństwa, z żelazną konsekwencją argumentowanego i motywowanego programu poprawy zaniedbań, poparte ekspertyzą Biura Projektów i Analiz Służby Zdrowia w Warszawie o przydatności obiektów na potrzeby proponowanych celów i niewielkimi kosztami, które wynikną z adaptacji, spotkały się z upartym niezrozumieniem władz. Mało tego, wbrew wszelkim ustaleniom, których władze wojewódzkie zobowiązały się, jako jedna ze stron pertraktujących przestrzegać, wbrew uchwale Rady Ministrów, wbrew zaleceniom I Sekretarza KC PZPR oraz wbrew apelowi Pana Premiera z dnia 12 lutego 1981 roku o spokój, wbrew trzeciemu punktowi programu rządowego, władze KW PZPR w Suwałkach, w asyście funkcjonariuszy SB, MO z psami i wojska, i ich siłami zasiedliły nowo zbudowany kompleks w nocy z 14/15 lutego 1981 r.

 Interwencja KKP podjęta 18 lutego 1981 roku, w której ja oraz trzej przedstawiciele KC PZPR w obecności i przy udziale sekretarza organizacyjnego KW PZPR Alojzego Łozowskiego i wojewody Eugeniusza Złotorzyńskiego, a także przedstawicieli Prezydium MKZ miejscowej „Solidarności” uzgodniliśmy, że jeżeli wojewoda w ciągu 9 dni nie przedstawi alternatywnego programu umieszczonego w innym kompleksie, który zabezpieczyłby w takim stopniu zaniedbania, jak program „Solidarności”, wspólnym postanowieniem KC PZPR i „Solidarności”, kompleks KW PZPR zostanie przekazany na potrzeby społeczeństwa. Ustalono ponadto, że władze wojewódzkie nie podejmą żadnych poczynań w kontynuowaniu zasiedlania i innych manewrów zasiedlanie to sankcjonujących. Władze KW podpisując porozumienie, którego celem było danie szansy wyjścia z twarzą skompromitowanej w oczach społeczeństwa władzy, nie zastosowały się do niego. Już 19 II kontynuowano siłami prywatnych rzemieślników dewastację gmachu poprzedniej siedziby KW, celem przerobienia jej na nieudaczną szkołę. Następne posunięcia władz KW, m.in. kłamliwa propaganda i nieprzemyślane, chaotyczne decyzje, zaczęły skłócać społeczeństwo (szkolnictwo ze służbą zdrowia, budowlanych ze służbą zdrowia…) i wprowadzać bałagan, którego naprawienie w przyszłości będzie drogo kosztować społeczeństwo.

Kłamliwa propaganda, do której także wciągnięte zostały środki masowego przekazu, wprowadziła w błąd społeczeństwo całej Polski. Np. „Kurier Warszawski” (TV) w jednej ze swoich audycji podał, że władze przekazały w Suwałkach dla służby zdrowia 13 obiektów, które już są adaptowane i w najbliższym czasie służba zdrowia będzie mogła zapewnić społeczeństwu pełną, na odpowiednim poziomie opiekę i pomoc. A tak naprawdę dla służby zdrowia przydzielono tylko trzy obiekty.

1. Bliźniacza, niezamieszkała przez cztery lata willa (sekretarzówka) została służbie zdrowia wydzierżawiona za godziwy, płynący do kasy KW czynsz.

2. Budynek WZKR [Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych], zajmowany przez ostatnie 5 lat przez władze KW i KM PZPR, został na potrzeby służby zdrowia wydzierżawiony na dwa lata (do 20 lutego 1983 r.) za czynsz przekraczający 12 tys. złotych miesięcznie. Umowa przewiduje, że służba zdrowia użytkuje budynek do swoich celów bez możliwości jego przeróbek i adaptacji, a także, że jeżeli do takich dojdzie, grozi arbitraż sądowy. A do czynienia jak najszybszych adaptacji dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przymusza KW PZPR.

3. Budynek socjalny Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego (hotel i stołówka), w którym dotychczas przebywają junacy OHP (30% mocy przerobowych przedsiębiorstwa), został przekazany dla potrzeb służby zdrowia przez władze KW, o czym dyrekcja i załoga PBR-olu dowiedziała się z komunikatu prasowego.

  

Takie postępowanie, wprowadzające tymczasowość, chaos i niepewność jest powodem niepokoju i gniewu społeczeństwa. MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze, uwzględniając w swoim postępowaniu wszelkie uwarunkowania społeczne i ogólnopaństwowe, starał się swoje usiłowania wyważać i dochodzić racji nie siłą, lecz analizą i argumentami. Jedyny jak dotąd, ograniczony tylko do terenu Suwałk, 1-godzinny strajk ostrzegawczy został sprowokowany bezprawnym wtargnięciem prokuratorów i funkcjonariuszy SB do lokalu MKZ-tu. Taka polityka postępowania z władzami województwa suwalskiego, a w szczególności z KW PZPR, jak widać żadnego pożytku społeczeństwu nie przyniosła, a jedynie naraziła na bezczelne szyderstwo. Dlatego MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze, widząc nieskuteczność łagodnych, perswazyjnych sposobów dotychczasowych działań, nie mając innej możliwości dochodzenia rekompensaty za krzywdy społeczne i moralne wyrządzone społeczeństwu Suwałk i Suwalszczyzny, mimo pragnienia spokoju i popierając usiłowania Pana Premiera do ładu i spokoju zmierzające, zmuszony będzie podjąć inne, stanowcze środki perswazji, które przymuszą zdeprawowane władze KW PZPR w Suwałkach do zarzucenia prywaty i uczulenia na palące potrzeby społeczeństwa.

Zgodnie z decyzją Plenarnego Zebrania Delegatów Regionu Pojezierze, uchwałą odwołana została proklamowana na 18 marca gotowość strajkowa z zaleceniem dla prezydium MKZ ostatecznego załatwienia z Komisją Rządową w terminie do 30 kwietnia tej palącej dla społeczeństwa sprawy.

  

Gdańsk, 10 kwietnia 1981 r.

  

Członek Prezydium KKP

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Stanisław Wądołowski

  

  


27

 

1981 kwiecień 17, Suwałki – Teleks. Fragment „Biuletynu Biura Informacyjnego NSZZ »Solidarność« Region Mazowsze” z informacją o spotkaniu przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z członkami specjalnej komisji Sejmu PRL

  

  

… informacyjne „Mazowsza” nadaje

Poranny Serwis Informacyjny 17.03.81 r.

  

W dniu wczorajszym przedstawiciele Regionu Pojezierze zostali przyjęci przez przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej prof. J[ózefa] Szczepańskiego. Rozmowy dotyczące przekazania nowo zbudowanego kompleksu budynków KW PZPR w Suwałkach odbyły się w obecności doradcy kardynała Wyszyńskiego – prof. Kukułowicza i S. Wądołowskiego z MKR Szczecin11. Po zorientowaniu się w meritum sprawy prof. Szczepański oświadczył, że Nadzwyczajna Komisja Sejmowa podejmie usiłowania, aby w tygodniu poświątecznym doszło w Suwałkach do rozmów z Komisją Rządową, której towarzyszyć będzie przedstawiciel KC PZPR. Termin rozmów i skład Komisji Rządowej zostanie ustalony w najbliższym czasie.

  

  


28

 

1981, kwiecień, Suwałki – Druk ulotny. Uchwała Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Pojezierze w Suwałkach w sprawie poparcia decyzji delegatów MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze w sprawie przekazania budynku KW PZPR w Suwałkach na cele społeczne

  

  

Uchwała

Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZRI „Solidarność”

Regionu Pojezierze w Suwałkach

  

My, rolnicy woj. suwalskiego, solidaryzując się z robotnikami naszego regionu i kraju oświadczamy:

Popieramy decyzję delegatów MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze z dnia 18.03.81 r. w sprawie przekazania gmachów KW PZPR i KW MO na cele społeczne, a przede wszystkim na cele służby zdrowia. Przyłączamy się do gotowości strajkowej i innych form poparcia do strajku powszechnego włącznie.

Oświadczenie prezydium KKP dotyczące napadu na członków MKZ-tu Bydgoszcz uważamy za obowiązujące nas rolników indywidualnych również.

Wyrażamy uznanie i aprobatę dla rolników okupujących byłą siedzibę WK ZLS w Bydgoszczy i ich słuszne postulaty.

Żądamy ratyfikacji konwencji nr 141 MOP [Międzynarodowej Konwencji Pracy] przez rząd PRL i rejestracji NSZZRI „Solidarność”.

  

za prezydium

Marek Daniłowicz

  

  


29

 

1981 kwiecień 23, Giżycko – Pismo przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” w Giżycku informujące o posiedzeniu plenarnym MKZ, którego częścią była informacja o przebiegu negocjacji w sprawie zagospodarowania budynku KW PZPR w Suwałkach

  

  

Giżycko, dnia 23.04.1981 r.

Komisje Zakładowe

Komisje Koordynacyjne

wszystkie

  

MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze w Giżycku niniejszym zawiadamia, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dnia 30 kwietnia 1981 r. w Domu Kultury w Ełku o godz. 11.00 odbędzie się plenarne posiedzenie MKZ z następującym porządkiem dziennym:

Informacja o przebiegu negocjacji w sprawie racjonalnego zagospodarowania budynków KW PZPR W Suwałkach.

Zatwierdzenie projektu ordynacji wyborczej do władz regionalnych Regionu Pojezierze oraz podjęcie uchwały w sprawie terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Informacje o przebiegu obrad KKP z dnia 23.04.1981 r.

Omówienie form obchodów 1 Maja i 3 Maja br.

Informacja o pracy Komitetów Obrony Więzionych za przekonania.

Podjęcie uchwały w sprawie funduszu wyrównawczego.

Informacja z pobytu przedstawiciela „Solidarności” na Sesji WRN w Suwałkach z dnia 24.04. 1981 r.

Sprawy bieżące.

  

Przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność”

Regionu Pojezierze w Giżycku

Marek Sztabkowski

  

  


30

 

1981 maj 13, Suwałki – Fragment artykułu Jerzego Broca, informującego o przebiegu negocjacji w sprawie zagospodarowania budynku KW PZPR w Suwałkach oraz przyjętym porozumieniu, zamieszczonego w numerze 1. pisma „Kres” Zarządu Regionu Pojezierze NSZZ „Solidarność”

  

  

Negocjacje

  

Mieszkańcy województwa suwalskiego z dużym zainteresowaniem śledzili rozmowy między Komisją Rządową, władzami administracyjno-politycznymi woj. suwalskiego, a MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze na temat zagospodarowania nowo zbudowanego obiektu KW PZPR w Suwałkach.

Przed Urzędem Wojewódzkim, gdzie toczyły się rozmowy, gromadziło się wielu członków i sympatyków „Solidarności”, aby przysłuchiwać się – transmitowanym na zewnątrz – negocjacjom.

Po wielogodzinnych rozmowach podpisano w dniu 26 kwietnia br. wspólne ustalenia (szczegóły podajemy osobno) – Jak do tego doszło? – Oto krótkie streszczenie rozmów – pełnych nadziei i zwątpienia, optymizmu i goryczy. W czasie rozmów było wiele przerw służących wspólnemu naradzaniu się i obieraniu najwłaściwszych posunięć taktycznych. W początkowej fazie rozmów I Sekretarz KW PZPR – E[ugeniusz] Lubowicki samokrytycznie przeprosił przedstawicieli MKZ Pojezierze za naruszenie wspólnych ustaleń.

Władze zaproponowały budynek KM [Komendy Miejskiej] MO. Metrażowo nie mniejszy od zajmowanego przez KW PZPR. Propozycję MKZ, aby przenieść KW PZPR do Urzędu Wojewódzkiego, uznały władze za niemożliwą, ze względu na panującą tam jakoby ciasnotę. Poza tym ucierpiałby prestiż partii. Trwa przerwa w negocjacjach. MKZ naradza się, jak na to zareagować. Przedstawiciele MKZ z Suwałk na czele z J[arosławem] Słabińskim, uważają, że skoro władze proponują inny budynek, to należy żądać obu budynków. Przedstawiciele MKZ z Giżycka, KKP i eksperci są za kompromisem. Nie wierzą, że można uzyskać wszystko. Poza tym „Solidarności” (zgodnie z ustaleniem z dnia 18 lutego br.) chodzi przede wszystkim o zaspokojenie autentycznych potrzeb służby zdrowia, a nie o usunięcie, za wszelką cenę, partii z zajmowanego budynku.

Ostatecznie zdecydowano się zaakceptować propozycję władz, z tym, że ma być oddany cały obiekt milicyjny (3 budynki, jeden w początkowej fazie). Mają też być ukarani przedstawiciele suwalskich władz – winni powstaniu napięć społecznych.

Władze nadal proponują tylko budynek KM MO. Drugi ma służyć jako hotel dla budowniczych szpitala, a budowa trzeciego została powstrzymana i nie wiadomo, jaki będzie jej los. Natomiast ukaranie przedstawicieli naszych władz nie leży w kompetencji Komisji Rządowej.

Kolejna przerwa. Zdania są podzielone. Większość przedstawicieli „Solidarności”, dążących do kompromisu, zadowala się możliwością otrzymania jednego budynku. Wierzą, że do pozostałych wrócą w przyszłości. Strona rządowa nieco „mięknie” w sprawie ukarania winnych i godzi się na dyplomatyczne sformułowanie zawarte w p. 7. Następuje podpisanie protokołu ustaleń wraz z wygłoszeniem okolicznościowych przemówień.

  

  

Protokół ustaleń

  

Komisji Rządowej, władz administracyjnych i przedstawicieli KW PZPR z województwa suwalskiego, a MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze pod przewodnictwem Stanisława Wądołowskiego – członka Prezydium KKP.

1. Władze wojewódzkie przyjmują program poprawy usług zdrowotnych, socjalnych i oświatowych zaproponowanych przez MKZ Pojezierze jako obowiązującego, minimalnego fragmentu programu rozwoju województwa suwalskiego – Komisja Rządowa uznaje ten program za słuszny.

2. Zobowiązuje się wojewodę suwalskiego do:

a) przyjęcia i przekazania społeczeństwu suwalskiemu na stałe użytkowanie realizowanego obecnie budynku KW MO w Suwałkach przy ul. Nowotki,

b) adaptacji i wyposażenia wymienionego obiektu na cele otwartej opieki lekarskiej, a w szczególności urządzenia wojewódzkich przychodni specjalistycznych zgodnie z programem akceptowanym przez MKZ Pojezierze,

c) zakończenie adaptacji budynku będącego obecnie w stanie surowym w ciągu sześciu miesięcy od daty dostarczenia dokumentacji, jednak nie później niż w 1982 r.,

d) zapewnienia koniecznej i sprawnej komunikacji autobusowej umożliwiającej ludności miasta Suwałk i województwa dojazdy do przychodni specjalistycznych,

e) zapewnienie przekazania do użytku w terminie do dnia 31.12.1983 r. budowanego szpitala wojewódzkiego w Suwałkach.

3. Komisja Rządowa przyjmuje do obowiązującej wiadomości konieczność budowy od 1983 r. przychodni rejonowej lokalizowanej dotąd w dzielnicy północnej, przy czym uznaje się za niezbędne przemieszczenie lokalizacji do dzielnicy centralnej Suwałk, względnie przeniesienie do innego miasta województwa w wielkości uzasadnionych potrzeb, zgodnie z ustaleniami władz polityczno-administracyjnych województwa z dnia 6 III 1981 r.

4. a) przedstawiciele wydziałów KC i KW PZPR zapewniają, że z nowego budynku KW będą mogły na stałe korzystać organizacje społeczne i polityczne już użytkujące tam część pomieszczeń, przy czym kierownictwo KW doprowadzi w najbliższym czasie do pełnego wykorzystania powierzchni użytkowej tego budynku. W razie stwierdzenia możliwości wprowadzenia do tego budynku jeszcze innych organizacji – w pierwszym rzędzie zaproponuje się to organizacji młodzieżowej ZSMP. Sprawę tę rozpatrzy MKZ wraz z I sekretarzem KW PZRR w Suwałkach,

b) budynek Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego władze polityczne przekażą na stałe użytkowanie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Suwałkach, z tym, że podpiwniczenie w całości administruje KW PZPR, a ze stołówki korzystać będą na równych prawach zarówno uczniowie znajdującej się tam szkoły, jak i pracownicy organizacji społecznych i politycznych umieszczonych w budynku KW,

c) władze polityczne zapewnią prawo korzystania z sali konferencyjno-widowiskowej KW PZPR dla całego społeczeństwa.

5. Komisja Rządowa oświadcza, że wszystkie obiekty publiczne, przekazane dotąd na cele służby zdrowia, oświaty i kultury – według załącznika nr 1 niniejszego protokółu ustaleń będą stale użytkowane bez przeszkód przez nowych użytkowników. Urząd Wojewódzki wyda niezwłocznie, a najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni, niezbędne decyzje administracyjne.

6. Władze administracyjne na terenie całego województwa będą oddawały opiniowaniu NSZZ „Solidarność” projekty wszelkich ważniejszych decyzji dotyczących warunków życia i pracy mieszkańców jednostek administracyjnych z terenu województwa – odnosi się to również do inwestycji z planu centralnego i terenowego.

7. MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze postuluje do władz centralnych o dokonanie analizy przyczyn zaistniałych napięć społecznych w województwie suwalskim mającej na celu zmianę stosunków między władzą a społeczeństwem oraz wyciągnięcie wniosków i podjęcie odpowiednich działań dyscyplinarnych.

8. W przypadku obiektywnych trudności dotrzymania terminu realizacji jakiegokolwiek z podjętych zobowiązań strona nie wywiązująca się z własnej inicjatywy przystąpi do renegocjacji przed upływem wyznaczonego terminu.

9. Strony ustalają, że powyższe porozumienie opublikowane zostanie w najbliższym czasie w środkach masowego przekazu.

Za realizację niniejszego protokółu ustaleń odpowiedzialni są jego sygnatariusze.

  

Ze strony „Solidarności” podpisują:

Stanisław Wądołowski czł[onek] Prez[ydium] KKP,

prof. Ludwik Święcicki – ekspert,

mgr Jan Mędrzak – ekspert,

Jarosław Słabiński – Wiceprzew[odniczący] MKZ NSZZ „Solidarność” Reg[ion] Poj[ezierze],

Krzysztof Zadrąg – Czł[onek] Pre[zydium] MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze, mgr Bożena Mrozinkiewicz – Czł[onek] Prez[ydium] MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze,

mgr Lech Biegalski – Czł[onek] Prez[ydium] MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze.

  

Ze strony Komisji Rządowej podpisują:

Jan Jabłoński – Podsekretarz Stanu w Min[isterstwie] Adm[ministracji] i Ochr[ony] Środ[owiska],

Włodzimierz Tychmanowicz – Przedst[awiciel] Wydz[iału] Org[anizacyjnego] KC PZPR,

Czesław Pilarz – Przedst[awiciel] Wydz[iału] Org[anizacyjnego] KC PZPR,

Ryszard Pela Dyr[ektor] Dep[artamentu] Inwestycji Min[isterstwa] Zdr[owia] i Op[ieki] Społ[eczenej],

Eugeniusz Lubowicki – I Sekretarz KW PZPR,

Józef Kapel – Wicewojewoda Suwalski

  

Załącznik nr 1 do protokołu ustaleń dotyczy realizacji punktu 5

  

Lp. Dotychczasowe przezn[aczenie] obiektu Kubatura Obecne przeznaczenie
1 Budynek po KW PZPR
przy ul. Lenina
790 m2 szkoła
2 Budynek po KW i KM PZPR
przy ul. Kościuszki
989,4 m2 zespół przychodni
3 Budynek po WZSR przy ul. Kościuszki 809 m2 przedszkole
4 Budynek Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich
przy ul. Utrata
323,4 m2 przedszkole
5 Budynek po WK ZSL
przy ul. Lenina
96,5 m2 Wojewódzka
Biblioteka Publiczna
6 Budynek PBK przy ul. Pocztowej 1990 m2 Zespół Szkół Zawodowych
7 Budynek po Urzędzie Gminy i KG PZPR 234,9 m2 Szkoła Muzyczna
8 Budynek po WRZZ [Wojewódzkiej
Radzie Związków Zawodowych],
plac Konopnickiej
190,95 m2 Wojewódzki
Dom Kultury
9 18 pomieszczeń w budynku PBR-ol
przy ul. Armii Czerwonej
342 m2 Przemysłowa
Służba Zdrowia
10 Po siedzibie PAP [Polskiej Agencji Prasowej]
i Red[akcji] „Gazety Współczesnej”
65 m2 mieszkanie
11 Po Komendzie Chorągwi Harcerskiej 116 m2 mieszkanie spółdzielcze
12 Po WK SD [Wojewódzkim Komitecie
Stronnictwa Demokratycznego]
przy ul. Kościuszki
46,5 m2 usługi
13 Po Komendzie Hufca ZHP
przy ul. Kościuszki
61,05 m2 sklep
14 Po PEWEX-ie przy ul. Kościuszki 114 m2 sklep
15 Po ZW i ZM Ligi Kobiet 95 m2 pomieszczenia
sądowe
16 Piętro ZPK [Zjednoczenia
Przedsiębiorstw Komunalnych]
przy ul. Armii Czerwonej
125,5 m2 Inspekcja Pracy, TPD
[Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci], OIGPE
17 Budynek po SKB [Suwalskim
Kombinacie Budowlanym] przy ul. 1 Maja
576 m2 Sanepid
18 Budynek WOKI w Olecku 1102 m2 Poradnia Społeczno-
Wychowawczo-Zawodowa

 

 

 

 


 

do spisu treści

następny artykuł