AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę...

  

  

Jarosław Schabieński

  

Solidarność w województwie suwalskim

w latach 1980–1981

  

  

Załącznik Nr 2

  

Oświadczenie suwalskich nauczycieli

w sprawie wydawanego w Suwałkach pisma młodzieży „Ława” z marca 1981 r.

  

  

OŚWIADCZENIE

  

W grudniu ub. roku ukazał się pierwszy numer „Ławy” niezależnego pisma międzyszkolnego. Pismo to spotkało się z żywym zainteresowaniem zarówno w granicach, jak i poza granicami województwa suwalskiego. „Ława” znalazła wielu zwolenników wśród nauczycieli, których zdaniem na łamach pisma mogłaby się dokonywać swobodna konfrontacja poglądów młodzieży szkolnej.

Innego zdania są miejscowe organa ścigania, które od początku utrudniają lub wręcz uniemożliwiają swobodny druk i kolportaż niezależnego pisma młodzieży szkolnej. Ostatnim posunięciem miejscowej prokuratury jest wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko redaktorom „Ławy” Maciejowi BUTKIEWICZOWI, Andrzejowi TYLENDZIE, Wojciechowi WASILEWSKIEMU.

Nie jest naszym zamiarem ingerowanie w uprawnienia prokuratury. Nie identyfikujemy się również z poglądami głoszonymi przez redaktorów i współpracowników „Ławy”. Stwierdzić jednak musimy, że tego rodzaju działalność miejscowych organów ścigania narusza postanowienia art. 83 Konstytucji PRL, art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i pkt. 3 Porozumienia Gdańskiego.

Rozpoczęte przygotowanie postępowania karnego kojarzyć się może z procesem wytoczonym przeciwko postępowej młodzieży wileńskiej spod znaku Filomatów i Filaretów.

My, nauczyciele suwalskich szkół, świadomi odpowiedzialności, jaka ciąży na nas za wychowanie młodego pokolenia, oświadczamy, że jest rzeczą niedopuszczalną ściganie dzieci, gdy na wolności pozostają ci, którzy doprowadzili naszą ojczyznę na skraj przepaści.

Apelujemy również do organów ścigania o umorzenie wszczętego postępowania przygotowawczego i zaniechania jakichkolwiek represji przeciwko redaktorom i współ- pracownikom „Ławy”.

  

Do wiadomości:

Sejm PRL

Prokuratura Generalna PRL

Ministerstwo Oświaty i Wychowania

KKP NSZZ „Solidarność”

KKK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania

MKZ NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze

Wojewoda Suwalski

Prezydent Miasta Suwałki

Prokuratura Wojewódzka w Suwałkach

Redakcja „Ławy”

Redakcja „Na przełaj”

Redakcja „Gazety Współczesnej”

Redakcja „Krajobrazów”

Redakcja „Telewizji Młodych”

Wszystkie szkoły

a/a

  

Suwałki, dnia 5.03.1981 r.

NAUCZYCIELE SUWALSKICH SZKÓŁ

(sto jeden czytelnych podpisów nauczycieli)

   

   

Powrót