AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę...

  

  

Jarosław Schabieński

  

Solidarność w województwie suwalskim

w latach 1980–1981

  

  

Załącznik Nr 1

  

MKZ NSZZ Solidarność Suwałki, 8 grudnia 1980 r.

  

URM PRL Warszawa

  

Sprawa: przekazanie budynku administracyjnego KW PZPR w Suwałkach

  

Liczne postulaty wieloosobowych załóg suwalskich zakładów pracy w sprawie przekazania nowo wybudowanego w roku 1980 zespołu budynków administracyjnych KW PZPR w Suwałkach przy ul. dr Noniewicza na potrzeby rozwijającego się miasta wojewódzkiego – pozostały bez odpowiedzi. Omawiany zespół budynków składa się: z budynku biurowego

9-piętrowego, sali widowiskowej na 400 osób, budynku noclegowego z kuchnią i stołówką.

Społeczeństwo Miasta Suwałki posiada wiele potrzeb bardziej niezbędnych niż drugi, nowy zespół budynków PZPR:

– budowa szpitala wojewódzkiego ciągnie się 8 lat, rosną straty na budowie wskutek wpływów atmosferycznych;

– ilość łóżek w jedynym w mieście szpitalu trzykrotnie przekracza dozwolone normy i możliwości;

– brak szpitala wojewódzkiego z przeznaczeniem na apteki i laboratoria, pogotowie ratunkowe, przychodnie specjalistyczne;

– niedostateczna ilość żłobków i przedszkoli;

– szkoły podstawowe wybudowane z przeznaczeniem na maksimum 500–600 uczniów kształcą (od 1250 do 1370) na 3 zmianach dwukrotnie więcej uczniów. Ostatnie zmiany klas najmłodszych – w tym klas zerowych – kończą się o godz. 20.00;

– miasto nie posiada ani jednej sali teatralnej czy widowiskowej dla realizacji imprez kulturalnych;

– brak pomieszczeń na świetlice dla dzieci i młodzieży do zajęć pozalekcyjnych;

– szkoły średnie mieszczą się w budynkach sprzed 1939 r. – przeznaczonych do rozbiórki;

– brak mieszkań;

– brak oczyszczalni ścieków.

Nowy zespół budynków administracyjnych KW PZPR, którego termin oddania do użytku przypada na 10 grudnia 1980 r., jest już drugą siedzibą administracyjną PZPR, wybudowaną na przestrzeni ostatnich 8 lat. Poprzedni, również nowy budynek administracyjny, będący dotychczasową siedzibą KW PZPR, oddany był do użytku w roku 1972.

Zdaniem postulujących załóg, jak też miejscowej komisji ekspertów budownictwa, nowo wybudowany zespół budynków administracyjnych KW PZPR przy ul. dr Noniewicza w Suwałkach, ze względu na reprezentacyjne charakter i walory estetyczne może służyć całemu miastu jako obiekt kulturalny.

  

Żądamy:

1. Przekazania nowo wybudowanego w 1980 roku zespołu budynków administracyjnych KW PZPR w Suwałkach przy ul. dr Noniewicza – na cele kulturalne i socjalne całego społeczeństwa m. Suwałk.

2. Z zespołu wyżej wymienionych budynków żądamy:

a) wyodrębnienia funkcji kulturalnych przeznaczając 9-piętrowy budynek na wojewódzki dom kultury, w którym – bez kosztów adaptacji pomieścić się mogą:

– dom kultury dla dorosłych

– pałac kultury dla dzieci i młodzieży

– szkoła muzyczna

– biblioteka miejska;

b) wyodrębnienie funkcji socjalnych przeznaczając 2-piętrowy budynek noclegowy z zapleczem kuchennym i stołówkę na żłobek i przedszkole dla 500 dzieci pracujących matek.

3. Do czasu uzyskania decyzji Rady Ministrów żądamy wstrzymania zasiedlenia obiektu przez KW PZPR. Dla uzasadnienia i poparcia tego słusznego postulatu, załogi suwalskich zakładów pracy złożyły dodatkowo petycje i listy z wielotysięcznymi własnoręcznymi podpisami pracowników. Petycje do wglądu w MKZ NSZZ „Solidarność”.

MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach

  

Przewodniczący

Tadeusz Tylenda

  

Otrzymują:

1. KC PZPR Warszawa;

2. KW PZPR Suwałki;

3. Wojewoda Suwalski;

4. Prezydent m. Suwałki;

5. Krajowa komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 103 Biuro Interwencji;

6. Wszystkie zakłady pracy zrzeszone w MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach;

7. MKZ NSZZ „Solidarność” w/m a/a.

   

   

Powrót